ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 การคืนตัว

       เหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งมาแล้วนั้น อาจจะนำมาทำ การคืนตัว ได้โดยวิธีอบที่อุณหภูมิใต้จุดวิกฤติล่าง อัตรา
การเย็นตัว หลังจากผ่านการอบแล้วจะไม่มีความสำคัญ ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของโครงสร้างเกิดขึ้นขณะทำ
การอบดังนั้นการปล่อยให้เหล็กที่ผ่านการอบเย็นตัวหลังการอบจึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นจุดประสงค์ 
ของการอบคืนตัวนั้น ก็เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลของโลหะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  เพื่อลดความเครียดภายในเนื้อโลหะ ที่เกิดจากการทำให้โลหะเย็นตัวโดยเร็วภายหลังจากทำการชุบแข็งแล้ว

  เพื่อให้โลหะมีความแข็งแรงและรับแรงต่าง ๆ ได้มากขึ้น

    การคืนตัวนั้นจะอบโลหะที่อุณหภูมิ 100 - 200 ° C จะช่วยให้ความเครียดภายในดังกล่าวแล้วหมดไป และเมื่ออุณหภูมิใน
การอบเพิ่มขึ้นเป็น 200 - 450 ° C โดยโครงสร้าง มาร์เทนไซต์ จะสลายเป็นเฟอร์ไรต์ และซีเมนไทต์ จะแยกตัวออกมาเป็น
จุดกลมเล็ก ๆ กระจายอยู่ในเนื้อโลหะ เราเรียกโครงสร้างนี้ว่า Secondary Troostite ซึ่งการเกิด Secondary Troostite
นั้น จะทำให้โลหะมีความทนทานรับแรงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แต่ความแข็งจะลดลง และเมื่ออุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้นเป็น
450 - 650 ° C จุดกลมเล็ก ๆ ของซีเมนไทต์จะรวมตัวเป็นก้อนกลมใหญ่ขึ้น ทำให้การเลื่อนไถลระหว่างชั้นของผลึกเกิดได้
ง่ายขึ้น โครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า ซอร์ไบต์ (Sorbite) ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้าง ที่มีความทนทานต่องานหนักได้ดีที่สุด ดังนั้น จึงนำไปทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เช่น เพลาข้อเหวี่ยง ก้านลูกสูบ เป็นต้นเนื่องจาก Secondary Troostite และ
และ ซอร์ไบต์ ไม่มีเกณฑ์กำหนดที่จะแยกออกจากกันให้ชัดเจนได้นอกจากอาศัยดูจากขนาดของโครงสร้างซีเมนไทต์ว่าใหญ่
หรือเล็ก เราจึงเรียกโครงสร้างทั้งสองชนิดรวม ๆ กันว่า Tempered Martensite

 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา