ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 การเปลี่ยนรูปของโลหะ

       โลหะโดยทั่วไปนั้นเมื่อถูกแรงกระทำจากภายนอกจะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของ รูปร่างโดยถาวร และถ้าให้แรง
กระทำมากขึ้นจะเกิดการแตกร้าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยถาวรนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการเลื่อนไหล(Slip) ระหว่างชั้น
ของอะตอม โดยชั้น ที่อะตอมอยู่อย่างหนาแน่น จะสามารถเลื่อนไหลได้โดยง่าย ซึ่งการเลื่อนไหลระหว่างชั้น ของอะตอมนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อค่าความเค้นแรงเฉือนในระนาบนั้นถึงค่าวิกฤติตามรูป (ก) และการเลื่อนไหลดังกล่าวนี้จะเคลื่อนไปตามแนวผลึก และเมื่อสิ้นสุดแนวผลึก รูปร่างของวัสดุนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดยถาวรดังรูป (ข)                  

รูป ลักษณะการเลื่อนไหลในผลึกของโลหะ


                             รูป                             ลักษณะการเลื่อนไหลในผลึกของโลหะ                   

รูป แนวของการเลื่อนไหลในทองแดง (ขยาย 500 เท่า)


                             รูป                             แนวของการเลื่อนไหลในทองแดง (ขยาย                             500 เท่า) การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของวัสดุ อีกแบบหนึ่งนั้น อาจเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่เรียกว่า Twinning ซึ่งกลุ่มอะตอมจะถูกผลัก
ให้เคลื่อนที่ไป จนระยะห่างระหว่างอะตอมอาจจะผิดไปจากเดิม ระนาบที่อะตอมถูกผลักให้เคลื่อนออกไปนั้นเรียกว่า Twinning Plane และโครงสร้างของอะตอมระหว่าง Twin Planeนี้จะเหมือนกับภาพเหมือนในกระจกเงาซึ่งจะมีอะตอมที่ 
อยู่ระหว่าง Twin Plane หรืออาจเรียกว่า Twin Band จะจัดเรียงตัวใหม่ซึ่งจะแตกต่างไปจากเดิม เมื่อมองโดยกล้อง
จุลทรรศน์จึงเห็นเป็นแถบดำขาวสลับกัน


         

รูป ลักษณะของ Twin Plane และการจัดเรียงตัวของอะตอมจนเกิดแถบดำสลับขาว


                             รูป                             ลักษณะของ Twin Plane                             และการจัดเรียงตัวของอะตอมจนเกิดแถบดำสลับขาว อนึ่ง Twinning จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุที่มีโครงสร้างเป็นแบบ Body-Centerd และ Hexagonal Close-Packed ส่วนโลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ Face-Centerd Cubic จะเกิด Twinning ได้เมื่อ
ผ่านการขึ้นรูปเย็น (Clod Working) และการอบอ่อน (Annealing) แล้ว ตัวอย่างของโลหะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
ร่างแบบ Twinning ได้แก่ สังกะสี ดีบุก และเหล็ก เป็นต้น


         

รูป ลักษณะโครงสร้างของโลหะที่เกิดการ Twin                             รูป                             ลักษณะโครงสร้างของโลหะที่เกิดการ Twin                             (ก) เหล็ก                             (ข) สังกะสี และ (ค)                             ทองผสมเงิน 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา