ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่1 ความนำ
 

 ขอบข่ายวิชา
  
        ศาสตร์ทางเทงโลหะวิทยาอาจจัดแบ่งแนวทางการศึกษาออกได้เป็น 2 แขนงใหญ่ ๆ คือ
1. Physical Metallurgy เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะแข็ง พยายามหากฎ
เกณฑ์ทางฟิสิกส์และเคมีมาใช ้อธิบายคุณสมบัติของโลหะ รวมทั้งศึกษาหาวิธีผสมโลหะปรับปรุงคุณภาพของโลหะวิเคราะห์ 
โครงสร้างของโลหะ และ โลหะผสม ตลอดจนวิจัยประสิทธิภาพ ของโลหะ และ โลหะผสมชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้โลหะที่มี
ประสิทธิภาพตามความต้องการ ขอบข่ายการศึกษาวิชาโลหะแขนงนี้ มักจะศึกษาเกี่ยวเนื่องกับตัวแปร 3 ประการที่คอยควบ
คุมคุณสมบัติของโลหะ คือ
       - สัดส่วนผสมทางเคมีของโลหะ (Chemical Composition)
       - กระบวนการทางกล (Mechanical Treatment)
       - กระบวนการทางความร้อน (Thermal or heat Treatment) ที่กระทำกับโลหะ
2. Process or extractive Metallurgy เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโลหะและงานอุตสาหกรรรมโลหะ อาจเริ่มนับตั้งแต่การค้นหาแหล่งแร่  การทำเหมืองแร่ไปจนสู่ขั้นขบวนการถลุงสินแร่ การแปรรูปโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตลอดจนการหล่อ การขึ้นรูป และกรรมวิธีการใช้ขบวนการทางความร้อน ความเย็นกระทำกับโลหะ หรืออาจ
สรุปขอบข่ายของวิชาเป็นคำพูดสั้น ๆ ว่า “จากสินแร่สู่โลหะ” (From one to metal)

 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา