ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     

 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่1 ความนำ
 

 ความนำ
      
 
        ยุคปัจจุบันอาจนับได้ว่าเป็นยุคโลหะ มนุษย์ได้สร้างสรรค์อารยะธรรมทางวัตถุ มีพื้นฐานอยู่บนความก้าวหน้า ทางโลหะ
วิทยาเป็นหลักใหญ่ ความสำคัญของวิชานี้ นับวันจะยิ่งทวีคุณค่า ในตัวเองยิ่ง ๆ ขึ้นไม่ว่าจะเพื่อการนำไปประยุกต์ ในวงการ
อุตสาหกรรม ของวิศวกรรม หรือในการวิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอวกาศ หรือวิทยาศาสตร์ทางทหารก็ตาม
ล้วนต้องการผลงาน การประดิษฐ์คิดค้น วิเคราะห์วิจัย ของนักโลหะทั้งสิ้น เพื่อเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับงานประยุกต์ ในแต่ละ
สาขาวิชาโลหะวิทยา เป็นวิชาการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อยู่ในตัวเองบรรดาช่างฝีมือต่างๆนั้น ที่ได้ประดิษฐ์งานโลหะโดย
อาศัยโลหะสำเร็จรูป เช่นโลหะแผ่น โลหะแท่งและท่อโลหะประดิษฐ์งานศิลปะ รวมทั้งการหล่อหลอมขึ้นรูปโลหะเขาเหล่านั้น
กำลังใช้วิชาการโลหะวิทยา ในแง่ของศิลปะ ส่วนทางการศึกษาโครงสร้างของโลหะ การตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะการ
วิเคราะห์วิจัยโลหะผสม เป็นการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยศึกษาโลหะ ในแง่นี้จึงถือว่า โลหะวิทยาศาสตร์ใน
แง่อุตสาหกรรมโลหะทั่วไปมักใช้ความรู้ทาง โลหะทั้งศาสตร์ และศิลปะควบคู่กันเราอาจให้คำจำกัดความวิชาโลหะวิทยาให้
กะทัดรัดได้ว่า “โลหะวิทยาคือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดหาและปรับปรุงโลหะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
พอใจของมวลมนุษยชาติ”

 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา