ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

คำถามท้ายวิชา
 
 คำถามบทเรียนที่2

1.แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมมีชนิดใดบ้าง
ตอบ
เฉลย

2.แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมแบบใดมีแรงยึดเหนี่ยวที่รุนแรงที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ
เฉลย

3. เพราะเหตุใดเมื่อให้ความร้อนแก่โลหะ โลหะจึงหลอมละลาย
ตอบ
เฉลย

4. โครงสร้างใดมีอะตอมมากที่สุด
ตอบ
เฉลย

5.ในระบบสารเดียว สิ่งใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเฟส
ตอบ
เฉลย

6.จากแผนภูมิสมดุลเหล็กกับคาร์บอน คุณสมบัติของโลหะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใด
ตอบ
เฉลย

7.ปริมาณคาร์บอนมีผลต่อเหล็กอย่างไร
ตอบ
เฉลย

8.องค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้โลหะสองชนิดละลายเข้ากันได้ดี
ตอบ
เฉลย

9.จงอธิบายสารละลายของแข็งแบบแทนที่
ตอบ
เฉลย


10.โดยทั่วไป การแข็งตัว ( Solidification ) ของโลหะหรือโลหะผสมสามารถแบ่งออกได้กี่ ขั้นตอนอะไรบ้าง
ตอบ
เฉลย
                            คุณสามารถพิมพ์คำตอบลงในช่องและดูเฉลยได้ครับ  คำตอบที่ถูก  ต้องแนวเดียวกับเฉลยนะครับ                             !   


 
                                             


เฉลย
ข้อที่.1 Ionic Bond , Homopolav Bond หรือ Covalent Bond Metallic Bond , Van dev Waal Fovces
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่.2 แรงยึดเหนี่ยวแบบ Ionic Bond นี้คือการรวมตัวกันระหว่างประจุหรืออิออนที่มีประจุไฟฟ้าบวก กับ ประจุหรืออิออนที่มีประจุไฟฟ้าลบ การยึดเหนี่ยวแบบนี้จะให้แรงยึดเหนี่ยวที่รุนแรง ดังนั้น ธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวแบบนี้จึงมีความแข็งแรงและมีจุดหลอมละลายสูง
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่.3 อะตอมเกิดการขยายตัว
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่4. HCP
กลับไปยังคำถามข้อที่5.อุณหภูมิ - ความดัน
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่6. อุณหภูมิ และ ส่วนผสมของคาร์บอน
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่7.ความแข็งเพิ่มขึ้น
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่8.
- มีโครงสร้างผลึกประเภทเดียวกัน
- มีเวเลนช์อิเล็กตรอนคล้ายกัน
- มีตำแหน่งในตารางธาตุเดียวกัน
- ขนาดของอะตอมใกล้เคียงกัน
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่.9 สารละลายของแข็งที่อะตอมของธาตุตัวถูกละลายชนิดหนึ่งสามารถแทนที่อะตอมของธาตุตัวทำละลายของอีกธาตุหนึ่ง
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่10. มี 2 ขั้นตอน คือ
1. การเกิดนิวคลีเอชัน (Nucleation ) ซึ่งเป็นขั้นตอนการเกิดนิวคลีไอ (Nuclei ) ที่อยู่ตัวในโลหะที่หลอมเหลว
2. การเติบโตของนิวคลีไอไปเป็นผลึกและเกิดเป็นโครงสร้างของเกรน (Gvain)โดยนิวคลีไอเล็ก ๆ ในโลหะที่หลอมเหลวจะค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็นผลึกจนกระทั่งผลึกเหล่านี้จะต่อกันเป็นโครงสร้างของเกรน บริเวณที่สัมผัสระหว่างเกรน จะถูกเรียกว่า ขอบเขตของเกรน
กลับไปยังคำถาม

 

 

  

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา