แสงและการมองเห็น

ตัวอย่าง 1 เมื่อนักเรียนยืนอยู่กลางแดดแล้วแบมือยืนแขนออกไปขนานกับแนวราบ จะเห็นเงามือของ
นักเรียนปรากฏที่พื้น เงาที่มองเห็นจะไม่คมชัดเป็นเพราะเหตุใด

เฉลย

ตัวอย่าง 2 แหล่งกำเนิดแสงทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง a วางห่างจากฉากออกมาระยะหนึ่ง นำวัตถุ
ทรงกลมแบนเส้นผ่านศูนย์กลาง A วางไว้ที่กึ่งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก โดยให้ระนาบของวัตถุขนาน
กับฉาก จงคำนวณ

   ก. เส้นผ่านศูนย์กลางของเงามืด

ข. ความกว้างของเงามัว

เฉลย

ตัวอย่าง 3 แสงเดินทางเป็นเส้นโค้งได้หรือไม่

เฉลย
ตัวอย่าง 4 ตามวิธีการของฟิโซ ถ้าระยะระหว่างเฟืองถึงกระจก M2 เท่ากับ 9 กิโลเมตร เฟืองที่ใช้มีจำนวน 700 ซี่ และความถี่ในการหมุนของเฟืองที่เริ่มทำให้มองไม่เห็นแสงสะท้อนจากกระจก M2 มีค่า 12.0 รอบต่อวินาที จงคำนวณอัตราเร็วของแสง

เฉลย
ตัวอย่าง 5 ชายคนหนึ่งสูง 184 เซนติเมตร ยืนมองดูภาพตัวเองในกระจกเงาราบซึ่งติดไว้ที่ฝาผนัง ถามว่ากระจกเงาจะต้องมีความสูงอย่างน้อยที่สุดเท่าไร และต้องติดไว้สูงจากพื้นดินเท่าไร ชายคนนั้นจึงจะเห็นภาพเขา
ทั้งตัวในกระจกเงานี้ ถ้าตาของเขาอยู่สูงจากพื้น 166 เซนติเมตร
เฉลย

ตัวอย่าง 6 ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกเงาราบ ถ้ากระจกวิ่งเข้าหาเขาด้วยอัตราเร็ว v เขาจะเห็นภาพ
ตัวเองในกระจกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นกี่เท่าของ v

เฉลย

ตัวอย่าง 7 M1 และ M2 เป็นกระจกเงาราบ 2 บาน ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ดังรูป มีวัตถุอยู่ที่จุด O ระหว่างกระจกเงาทั้งสอง ถามว่าภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นจากกระจกเงาทั้งสองจะมีกี่ภาพ

เฉลย

ตัวอย่าง 8 แพรัลแลกซ์ (parallax) คืออะไร
เฉลย

ตัวอย่าง 9 จงพิสูจน์สมการ (3-6)
เฉลย

ตัวอย่าง 10 จงวาดรูปแสดงการเกิดภาพของวัตถุที่อยู่หน้ากระจกนูนและกระจกเว้า โดยให้ระยะวัตถุมีค่าได้ต่าง ๆ กัน
เฉลย

ตัวอย่าง 11 วัตถุสูง 10 เซนติเมตร วางไว้หน้ากระจกเว้ารัศมีความโค้ง 50 เซนติเมตร ห่างจากกระจก 30 เซนติเมตร

ก. จงเขียนรูปแสดงการเกิดภาพจากกระจกเว้า

ข.  จงคำนวณระยะภาพ

ค. จงคำนวณขนาดภาพ
เฉลย

ตัวอย่าง 12 วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าทำให้เกิดภาพจริงมีขนาดขยายขึ้นเป็น 4 เท่าของวัตถุ เมื่อเลื่อนวัตถุใกล้กระจกเข้าไปอีก 10 เซนติเมตร ภาพที่ปรากฏมีขนาดขยายเป็น 4 เท่าของวัตถุอีก แต่คราวนี้เป็นภาพเสมือน จงคำนวณความยาวโฟกัสของกระจก
เฉลย

ตัวอย่าง 13 วางเข็มหมุด N กระจกนูน M1 และกระจกราบ M2 ไว้บนราง ซึ่งมีสเกลบอกระยะเป็นเซนติเมตร (เรียกว่า optical bench) ขยับ M1 มาไว้ที่ 5 เซนติเมตร แล้วจึงจัด กับ N จนกระทั่งมองเห็นภาพกระจกนูนและกระจกราบไม่มีแพรัลแลกซ์ เมื่อ M2อยู่ที่ 15 เซนติเมตร และ N อยู่ที่ 30 เซนติเมตร จงหาความยาวโฟกัสของกระจกนูน

เฉลย

ตัวอย่าง 14 กระจกนูนโค้งบานหนึ่งเมื่อวางวัตถุไว้ห่าง 10 และ 30 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพกำลังขยายเท่ากันพอดี จงคำนวณความยาวโฟกัสของกระจกนั้น
เฉลย

ตัวอย่าง 15 ด้านหนึ่งของอ่างเลี้ยงปลาทำด้วยผนังแก้วหนาดรรชนีหักเห 1.50 แสงตกกระทบผิวแก้ว ทำมุมตกกระทบ 45O เทียบกับเส้นแนวฉาก จงคำนวณค่ามุม q 4 ดังรูป

เฉลย

ตัวอย่าง 16 วางกระจกเว้าลงบนโต๊ะราบ เมื่อเลื่อนเข็มหมุดให้อยู่ที่ระยะ 30 เซนติเมตร เหนือกระจกและตามองดูตรงลงมาเห็นภาพเข็มหมุดปรากฏที่ตัวเข็มหมุด แต่เมื่อหยดของเหลวชนิดหนึ่งลงไปบนกระจกเว้าให้ลึกมากสุด 1 เซนติเมตร ต้องเลื่อนเข็มหมุดลงไป 8 เซนติเมตรจากที่เดิม ภาพของเข็มหมุดจึงตรงกันกับตัวเข็มหมุด จงหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและดรรชนีหักเหของของเหลว กำหนดให้ดรรชนีหักเหของอากาศมีค่าเท่ากับ 1

เฉลย

ตัวอย่าง 17 จุดแหล่งกำเนิดแสงให้แสงความถี่หนึ่งเดินทางผ่านแก้วหนา 10 เซนติเมตร จงคำนวณหาพื้นที่ที่แสงสามารถทะลุผ่านออกมาฝั่งตรงข้ามของแก้วได้ กำหนดให้ดรรชนีหักเหของอากาศและแก้วมีค่า 1 และ 3/2  ตามลำดับ
เฉลย

ตัวอย่าง 18 ในขณะที่อากาศร้อนจัดมากเราขับรถยนต์ไปบนถนนในต่างจังหวัด มองตรงไปข้างหน้าไกล ๆ มี
ต้นไม้ต้นหนึ่งขวางอยู่ ดังรูป เราจะมองเห็นต้นไม้เป็นอย่างไร
เฉลย

ตัวอย่าง 19 นำเหรียญใส่ไว้ก้นถังห่างจากเตา 60 เซนติเมตร ถ้าเทน้ำลงไปในถังให้สูง 20 เซนติเมตร เราจะมองเห็นเหรียญใกล้หรือไกลออกไปเท่าไร ถ้าดรรชนีหักเหของน้ำเท่ากับ และของอากาศเท่ากับ 1
เฉลย

ตัวอย่าง 20 มองวัตถุจากอากาศผ่านน้ำและพลาสติกโดยที่วัตถุห่างจากพลาสติก 10 เซนติเมตร ดังรูป ถ้าดัชนีหักเหของอากาศ, น้ำ และพลาสติกมีค่าเท่ากับ 1, และ ตามลำดับ แล้วเราจะเห็นวัตถุอยู่ห่างตา
เท่าไร

เฉลย

ตัวอย่าง 21 เมื่อเอาวัตถุวางห่างจากแผ่นแก้ว 4 เซนติเมตร ให้แผ่นแก้วหนา 1 เซนติเมตร ดรรชนีหักเห 1.5 และด้านหลังฉาบเงินเป็นกระจกเงา จงคำนวณว่าภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่ห่างจากด้านหลังของแผ่นแก้วเท่าใด
เฉลย

ตัวอย่าง 22 สมมติว่าบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีความหนาแน่นคงที่ตลอด ตั้งแต่ผิวโลกแล้วสูงขึ้นไปจนสุดชั้นบรรยากาศ จากนั้นไม่มีบรรยากาศเลย ยามเย็นแสงจากดวงอาทิตย์สาดกระทบรอยต่อบรรยากาศกับอวกาศทำ
มุมตกกระทบ 80 องศา อยากทราบว่าถ้าเรายืนที่ผิวโลกจะเห็นภาพพดวงอาทิตย์มีรัศมีโตขึ้นกว่าความเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์ กำหนดบรรยากาศมีดรรชนีหักเห 1.0015

เฉลย

ตัวอย่าง 23 วางวัตถุในอากาศห่างจากผิวโค้งนูนมีความโค้ง 10 เซนติเมตร (ทำด้วยวัตถุโปร่งใสหนามาก ดรรชนีหักเหเท่ากับ 2) เป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร จงคำนวณตำแหน่งของภาพว่าอยู่ที่ใด ถ้าดรรชนีหักเหของอากาศเท่ากับ 1
เฉลย

ตัวอย่าง 24 จากรูปแสดงการเกิดภาพของวัตถุที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า โดยให้ระยะวัตถุมีค่าต่าง ๆ กัน
เฉลย

ตัวอย่าง 25 วัตถุและฉากรับภาพห่างกัน 20 เซนติเมตร จะต้องวางเลนส์นูนความยาวโฟกัส เซนติเมตร ไว้ที่ใดจึงจะเกิดภาพวัตถุชัดบนกำแพง
เฉลย

ตัวอย่าง 26 เลนส์เว้าความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร วางวัตถุขนาด 2.5 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์เว้า 20 เซนติเมตร จะเกิดภาพที่ใด และมีขนาดเท่าใด
เฉลย

ตัวอย่าง 27 วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เว้าระยะ 10 เซนติเมตรทางด้านซ้ายมือ ดังรูป ทางขวามือมีกระจกเว้าความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร อยู่ห่างจากเลนส์เว้า 15 เซนติเมตร ปรากฏว่าภาพจะอยู่ที่เดียวกับวัตถุ จงคำนวณความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า


เฉลย

ตัวอย่าง 28 วางวัตถุไว้ห่างจากเลนส์นูน 24 เซนติเมตร ซึ่งอีกด้านหนึ่งมีกระจกนูนห่างออกไปเพียง 5 เซนติเมตร ปรากฏว่าระบบนี้ให้ภาพที่เดียวกับวัตถุพอดี ถ้าความยาวโฟกัสของกระจกนูนมีค่า เซนติเมตร ความยาวโฟกัสของเลนส์นูนจะเป็นเท่าไร

เฉลย

ตัวอย่าง 29 วางวัตถุอยู่หน้าเลนส์นูนกับกระจกระนาบ ดังรูป เลื่อนวัตถุจนเกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุได้ระยะ OL = 20 เซนติเมตร จากนั้นเอากระจกระนาบออก เลื่อนวัตถุออกจากเลนส์จนห่างจากเลนส์ 30 เซนติเมตร ภาพจะเกิดห่างจากเลนส์นูน

เฉลย

ตัวอย่าง 30 เลนส์นูนความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร และเลนส์เว้าความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร วางอยู่ในแกนเดียวกัน ห่างกัน 60 เซนติเมตร วัตถุวางอยู่หน้าเลนส์นูน 80 เซนติเมตร จงคำนวณหาตำแหน่งของภาพ

เฉลย

ตัวอย่าง 31 “lenses in contact” เลนส์นูนบาง 2 อัน ความยาวโฟกัส f1 และ f2 ตามลำดับ วางประกบชิดกัน วัตถุวางบนแกนมุขสำคัญ ห่างจากเลนส์ทั้งสองออกมาเป็นระยะ s จงคำนวณระยะภาพ

เฉลย

ตัวอย่าง 32 “lens of power” เลนส์บางสองอันประกบกัน อันหนึ่งมีกำลัง +10 ไดออปเตอร์ (diopter) อีกอันหนึ่งมีกำลัง –6 ไดออปเตอร์ จงคำนวณกำลังรวมของเลนส์บางทั้งสอง และความยาวโฟกัส
เฉลย

ตัวอย่าง 33 “เครื่องฉายภาพนิ่ง” เลนส์ของเครื่องฉายภาพนิ่งอันหนึ่งเป็นเลนส์นูนสองอันประกบกัน มีความยาวโฟกัสรวม 30 เซนติเมตร จงคำนวณขนาดของภาพที่ปรากฏบนฉากห่างออกไป 3 เมตร โดยที่สไลด์มีขนาดกว้างและยาวเท่ากับ 4 และ 6 เซนติเมตร
เฉลย

ตัวอย่าง 34 “กล้องถ่ายรูป” ในการถ่ายภาพของวัตถุไกลมาก ๆ โดยใช้กล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์นูนเป็นองค์ประกอบจะได้ภาพชัดเจน เมื่อเลื่อนเลนส์อยู่ที่ตำแหน่ง X แต่ถ้านำไปถ่ายภาพต้นไม้ที่อยู่ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร ต้องเลื่อนเลนส์ไปอยู่ที่จุด Y ถ้าระยะ XY เท่ากับ 1 เซนติเมตร จงคำนวณความยาวโฟกัสของเลนส์
เฉลย

ตัวอย่าง 35 กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง ใช้เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา ขนาดกำลังขยายที่เขียนกำกับไว้ 20x และ 10x ตามลำดับ จงคำนวณ

ก. กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์

ข. ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา

เฉลย

ตัวอย่าง 36 จากรูป เป็นกล้องจุลทรรศน์ซึ่งประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา ทำด้วยเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 0.8 และ 2.5 เซนติเมตร ตามลำดับ y’ เป็นภาพจริงที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุ 16 เซนติเมตร ถ้าตามองผ่านเลนส์ใกล้ตาอย่างแนบสนิทเห็นภาพ y” ชัดเจนที่ระยะ 25 เซนติเมตร จงคำนวณกำลังขยายของกล้องจริง ๆ


เฉลย

ตัวอย่าง 37 กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดวงจันทร์จากผิวโลก ทำด้วยเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัส 120 และ 5 เซนติเมตร จงคำนวณกำลังขยายเชิงมุมของกล้องโทรทรรศน์นี้โดยประมาณ
เฉลย

ตัวอย่าง 38 กล้องโทรทรรศน์ทำด้วยเลนส์ความยาวโฟกัส 120 และ 5 เซนติเมตร ตามลำดับ จงหากำลังขยายจริงเมื่อใช้ส่องดูวัตถุไกลถึงระยะอนันต์ โดยให้เห็นภาพชัดเจนที่ระยะ 25 เซนติเมตร จากเลนส์ใกล้ตา
เฉลย

ตัวอย่าง 39 ฉายแสงสีแดงและสีน้ำเงินเข้าไปในปริซึมที่ทำดจากแก้วฟลินท์มีมุมหักเหแสงของปริซึมเท่ากับ 12 องศา โดยที่แสงทั้งสองสีนั้นเข้าไปในทิศที่ได้มุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุด จงคำนวณมุมแห่งการกระจาย (angular dispersion) ของแสงทั้งสอง กำหนดใหห้ดรรชนีหักเหของปริซึมสำหรับแสงสีแดงและสีน้ำเงินมีค่าเท่ากับ 1.644 และ 1.664 ตามลำดับ
เฉลย

ตัวอย่าง 40 จงคำนวณความสว่างบนพื้นที่ผิวเล็ก ๆ ซึ่งห่างจากจุดแหล่งกำเนิดออกมา 120 เซนติเมตร โดยที่พื้นที่ผิวนั้นตั้งฉากกับฟลักซ์ของแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดแสง ความเข้มแห่งการส่องสว่างเท่ากับ 72แคนเดลา
เฉลย

ตัวอย่าง 41 โลก (E) ห่างจากดวงอาทิตย์ (S) เป็นระยะ 1.5 x 1011 เมตร คนบนโลกใช้มิเตอร์วัดความสว่าง และอ่านค่าได้ 105 ลักซ์ ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรสำรวจดาวเคราะห์อยู่ห่างจากโลกออกมาที่ตำแหน่ง A เป็นระยะ 0.5 x 1011 เมตร ถ้าแผงรับแสงอาทิตย์ของดาวเทียมวางตัวในแนว EA (โลกกับดาวเทียมพอดี) จงคำนวณความสว่างของแสงอาทิตย์บนแผงรังแสงของดาวเทียม)

เฉลย

ตัวอย่าง 42 หลอดไฟมาตรฐานมีความเข้มแห่งการส่องสว่าง 50 แคนเดลา แขวนไว้สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร ปรากฏว่าให้ความสว่างตรงกับหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งซึ่งแขวนไว้เหนือพื้น 200 เซนติเมตร อยากทราบว่าหลอดไฟดวงนั้นจะมีความเข้มแห่งการส่องสว่างเท่าไร
เฉลย

ตัวอย่าง 43 ชายสายตายาวผู้หนึ่งเห็นจุดใกล้ที่สุดที่ 100 เซนติเมตร จงหาแว่นตาที่ทำให้จุดใกล้ของเขาเห็นได้อย่างปกติที่ระยะ 25 เซนติเมตร
เฉลย

ตัวอย่าง 44 คนปกติเมื่อให้มองแผ่นกระดาษสีน้ำเงินนานประมาณ 1 นาที แล้วละสายตาไปมองแผ่นกระดาษสีขาว เขาจะมองเห็นกระดาษสีขาวเป็นสีอะไร

เฉลย 
ตัวอย่าง 45 กำหนดให้ R + O + Y + G + B + V = W

R + BG = W
และ B + Y = W

โดยที่ R, O, Y, G, B, Y, W, และ BG คือสี แดง แสด เหลือง เขียว น้ำเงิน ม่วง ขาว และสีน้ำเงินเขียว ทั้งสาม
สมการเป็นการนำแสงสีต่าง ๆ ผสมกันแล้วได้แสงขาว อยากทราบว่าถ้าผสม R + O + G + B + V จะได้แสงสีอะไร

 เฉลย

ดัชนีหน้า  1   2    3            7    8

          

ของ  ผศ.  มานัส มงคลสุข

     ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์