ตัวอย่าง

การค้นพบอิเล็กตรอน

 
 
 
 
ของ  จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

 

         

  

  1. การทดลองเกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน

  2. การทดลองของครูกส์

  3. การทดลองของทอมสัน

  4. ตัวอย่าง

  5. ตัวอย่าง

  6. การทดลองหยดน้ำมันชองมิลลิแกน

  7. ตัวอย่าง

  8. ตัวอย่าง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญการค้นพบอิเล็กตรอน

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์