1. การทดลองเกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน

  2. การทดลองของครูกส์

  3. การทดลองของทอมสัน

  4. ตัวอย่าง

  5. ตัวอย่าง

  6. การทดลองหยดน้ำมันชองมิลลิแกน

  7. ตัวอย่าง

  8. ตัวอย่าง

 จาก แบบจำลองอะตอมชองอ. จักรรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

 


 

กลับหน้าสารบัญการค้นพบอิเล็กตรอน

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์