กรุณาเลือกรายการเรียนโดยใช้เมาส์ดลิกรายการเรียนในสัปดาห์ที่ท่านต้องการ

สัปดาห์ที่
   รายการเรียน
1

หน่วยที่ 1. ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
     1.1 อันตรายของไฟฟ้าต่อร้างกายมนุษย์
     1.2 การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย
     1.3 การปฏิบัติงานทางด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้า
     1.4 การช่วยเหลืองานทางด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้า
     1.5 การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด

แบบฝึกหัดบทที่ 1

หน่วยที่ 2 ทฤษฎีอะตอม
     2.1 ไฟฟ้ากับมนุษย์
     2.2 อะตอม
     2.3 วงโคจรของอิเล็กตรอน
     2.4 อิเล็กตรอนวงนอกสุด
     2.5 อิเล็กตรอนอิสระ

แบบฝึกหัดบทที่ 2

หน่วยที่ 3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า
     3.1 ไฟฟ้ากับความเจริญของโลก
     3.2 ไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี
     3.3 ไฟฟ้าเกิดจาการทำปฏิกิริยาทางเคมี
     3.4 ไฟฟ้าเกิดจากความร้อน
     3.5 ไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง
     3.6 ไฟฟ้าเกิดจากแรงดัน
     3.7 ไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก
     3.8 ประเภทของไฟฟ้า
     3.9 ไฟฟ้ากระแสตรง
     3.10 ไฟฟ้ากระแสสลับ
     3.11 ทิศทางการไหลของกระแส

แบบฝึกหัดบทที่ 3

หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
     4.1 การใฃ้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
     4.2 ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์
     4.3 สเกลหน้าปิดของมัลติมิเตอร์
     4.4 ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์
     4.5 การวัดแรงดันไฟตรง

แบบฝึกหัดบทที่ 4

หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
     4.6 การวัดแรงดันไฟสลับ
     4.7 การวัดกระแสไฟตรง
     4.8 การวัดความต้านทาน
     4.9 ออสซิลโลสโคป
     4.10 เครื่องกำเนิดสัญญาณและความถี่

แบบฝึกหัดบทที่ 5

หน่วยที่ 5. กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
     5.1 ศักย์ไฟฟ้า
     5.2 กฎของโอห์ม
     5.3 การใช้สมการกฎของโอห์ม
     5.4 การแก้ปัญหารวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม

แบบฝึกหัดบทที่ 6

หน่วยที่ 5. กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
     5.5 กำลังไฟฟ้ากับกฎของโอห์ม
     5.6 การคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า
     5.7 พลังงานไฟฟ้า

แบบฝึกหัดบทที่ 7

หน่วยที่ 6 วงจรไฟฟ้า
   
6.1 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
     6.2 แบบวงจรไฟฟ้า
     6.3 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
     6.4 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
     6.5 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน
     6.6 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม
     6.7 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง

แบบฝึกหัดบทที่ 8

หน่วยที่ 7 การควบคุมมอเตอร์
    
7.1 เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
     7.2 แม่เหล็กไฟฟ้า
     7.3 มอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
     7.4 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
     7.5 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าการะแสตรง

แบบฝึกหัดบทที่ 9

 สอบกลางภาค
11
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน
   
8.1 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
     8.2 ฟิวส์
     8.3 สวิตซ์ประธาน
     8.4 เครื่องตัดไฟรั่ว
     8.5 เครื่องตัดไฟรั่ว
     8.6 สายดินและการต่อสายดิน
     8.7 การต่อสายดินให้ได้คุณภาพ

แบบฝึกหัดบทที่ 11

12
หน่วยที่ 9 ตัวต้านทาน
    
9.1 ความต้านทานในวัสดุต่างๆ
     9.2 ชนิดตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต
     9.3 ชนิดตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต

แบบฝึกหัดบทที่ 12

13
หน่วยที่ 9 ตัวต้านทาน
     9.4 หน่วยความต้านทาน
     9.5 การอ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร
     9.6 การอ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นแถบสี

แบบฝึกหัดบทที่ 13

14
หน่วยที่ 10 ตัวเก็บประจุ
    
10.1 โครงสร้างของตัวเก็บประจุ
     10.2 ความจุของตัวเก็บประจุ
     10.3 ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่
     10.4 ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้
     10.5 หน่วยความจุและค่าทนแรงดัน
     10.6 การอ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร

แบบฝึกหัดบทที่ 14

15
หน่วยที่ 11ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า
    
11.1 ตัวเหนี่ยวนำและสนามแม่เหล็ก
     11.2 ตัวเหนี่ยวนำชนิดขดเดียว
     11.3 ตัวเหนี่ยวนำชนิดหลายขด
     11.4 ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็ก

แบบฝึกหัดบทที่ 15

16
หน่วยที่ 12 อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     12.1 หน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
     12.2 สวิตซ์
     12.3 รีเลย์
     12.4 ขั้วต่อสายไฟ
     12.5 ไมโครโฟน
     12.6 ลำโพง

แบบฝึกหัดบทที่ 16

17
หน่วยที่ 13 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
     13.1 สารกึ่งตัวนำ
     13.2 สารกึ่งตัวนำผสม
     13.3 ไดโอด
     13.4 การจ่ายไบอัสตรงให้ไดโอด
     13.5 การจ่ายไบอัสกลับให้ไดโอด
     13.6 ซีนเนอร์ไดโอด
     13.7 ไดโอดเปล่งแสง
     13.8 ทรานซิสเตอร์
     13.9 เฟต

แบบฝึกหัดบทที่ 17

18
หน่วยที่ 14 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์และการบัดกรี
    
14.1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
     14.2 วงจรตัวต้านทาน
     14.3 วงจรตัวเก็บประจุ
     14.4 วงจรตัวเหนี่ยวนำ

แบบฝึกหัดบทที่ 18    

19

หน่วยที่ 14 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์และการบัดกรี
    
14.5 แผ่นวงจรพิมพ์และลายวงจรพิมพ์
     14.6 ตะกั่วบัดกรี
     14.7 หัวแร้ง
     14.8 การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน
     14.9 การบัดกรีอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์

แบบฝึกหัดบทที่ 19

 สอบปลายภาค

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

   

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์