วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) เป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร เพื่อให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าในบ้าน กระแสไฟฟ้าจะผ่านมาตรไฟฟ้าทางสายไฟเส้นหนึ่ง ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เรียกว่า สายไฟ เข้าสู่สะพานไฟ ผ่านฟิวส์และสวิตซ์ แล้วไหลผ่านเครื่องใช้ ไฟฟ้า จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลกลับออกไปทางสายไฟอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ เรียกว่า สายกลาง

 

วงจรไฟฟ้าในบ้านจะเป็นดังนี้

โรงไฟฟ้า ----> มาตรไฟฟ้า ----> สะพานไฟ ----> ฟิวส์ ----> สวิตซ์ ----> เครื่องใช้ไฟฟ้า ----> กระแสไฟฟ้าไหลกลับ

วงจรไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท

  • วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรทำงานได้
  • วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาด ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไม่ทำงาน

การกดสวิตซ์เพื่อเปิดไฟเป็นการทำให้เกิดวงจรปิด

การกดสวิตซ์เพื่อปิดไฟ การยกสะพานไฟลง และการปลดเอาฟิวส์ออก เป็นการทำให้เกิดวงจรเปิด

สะพานไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิด และวงจรเปิดได้อย่างสะดวก จึงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

กระแสไฟฟ้าจะสูญเสียพลังงานไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า จะต่อแบบขนาน

ไฟตก คือ ปรากฏการณ์ที่โรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากเพียงพอกับความ ต้องการในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าอุปกรณ์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไม่ได้เต็มที่ เช่น ความสว่างของหลอดไฟจะ ลดลง พัดลมจะหมุนช้าลง

 

 

 

หน่วยการเรียนที่ 1 ไฟฟ้า

หน่วยที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้า

หน่วยที่ 2 ไดนาโม

หน่วยที่ 3 การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

หน่วยที่ 4 กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน

หน่วยที่ 5 สายไฟ

หน่วยที่ 6 ไฟฟ้าลัดวงจร

หน่วยที่ 7 ฟิวส์

หน่วยที่ 8 สะพานไฟ สวิตซ์ เต้ารับและเต้าเสียบ

หน่วยที่ 9 วงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

หน่วยที่ 11 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

หน่วยที่ 12 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล

หน่วยที่ 13 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

หน่วยที่ 14 กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า มาตรไฟฟ้าและการคิดเงินนค่าพลังงานไฟฟ้า

หน่วยที่ 15 การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์