แรงดันไฟฟ้า

 smbarani.gif (920 bytes)

             เมื่อต่อปลายทั้งสองข้างของเส้นลวดด้วยลูกกลมโลหะ A ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกและลูกโลหะกลม B ซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ ประจุลบหรืออิเล็กตรอนจากลูกกลม B จะถูกแรงกระทำให้ไหลไปยังลูกกลม A หรือมีแรงกระทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจาก ลูกกลม A ไปยังลูกกลม B แรงผลักดันทางไฟฟ้า ดังกล่าวเรียกว่า แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

                               vol1.GIF (4060 bytes)

 vol2.gif (4610 bytes)

              ศักดิ์ไฟฟ้าหมายถึง ระดับไฟฟ้า จากรูป ลูกกลม A มีประจุบวกมีศักดิ์ไฟฟ้าสูง ส่วนลูกกลม B มีประจุลบจึงมีศักด์ไฟฟ้า ต่ำ ดังนั้นลูกกลม A และ B จึงมีความแตกต่างของศักดิ์ไฟฟ้า เราเรียกว่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าก็ได้หน่วยของ ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าคือ โวลต์ (Volt ใช้สัญลักษณ์ V) เช่น แรงดันไฟฟ้าของไฟที่ใช้ในบ้านมีค่า 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าของถ่านไฟฉายมีค่า 1.5 โวลต์

cone2.gif (1031 bytes)     วิธีวัดแรงดันไฟฟ้า
      
   เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าโวลต์มิเตอร์เมื่อต่อแบตเตอรี่กับหลอดไฟเล็กแล้ววัดดูแรงดันไฟฟ้าคร่อมหลอด ไฟเล็กนั้นโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับหลอดไฟเล็กดังรูปให้ปลายบวกของมิเตอร์ต่อกับขั่วบวกของแบตเตอรี่และปลายลบของ มิเตอร์ต่อกับขั่วลบของแบตเตอรรี่

 vol3.gif (6908 bytes)

ข้อควรระวัง ในการวัดแรงดันไฟฟ้าคือการเลือกใช้เครื่องวัดที่มีขีดจำกัดที่เหมาะสมและต่อขั่ว ให้ถูกต้อง

 

[กลับเนื้อหาแรงดันไฟฟ้า]   

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

 3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล