Webboard | Guestbook | Sign up | chatroom
HOME
เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
แม่เหล็กไฟฟ้า
ผลทางมอเตอร์
มิเตอร์ไฟฟ้า
ไฟฟ้าสถิต
ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
การควบคุมกระแสไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 

          
              ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์วิชาฟิสิกส์   ซึ่งจัดทำโดย นางสาว  สุดารัตน์  เขียวมณีวรรณ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  จังหวัดอุตรดิตถ์  เว็บไซต์นี้ได้รับความ
  อนุเคราะห์จากอาจารย์วัชรพงษ์  ยงไสวท่านได้ให้คำแนะนำในการทำเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์นี้สำเร็จ
  ลุ
ุล่วงไปด้วยดี

              เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา วิชา ฟิสิกส์ ต่างๆ เนื้อหาที่สำคัญได้แก่ เรื่องที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
  เรื่องที่ 2   ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า,    เรื่องที่ 3 กระแสไฟฟ้า,   เรื่องที่ 4 การควบคุมกระแสไฟฟ้า 
  เรื่องที่ 5   เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่,    เรื่องที่ 6    แม่เหล็กไฟฟ้า,      เรื่องที่ 7 ผลทางมอเตอร์, 
  เรื่องที่ 8 มิเตอร์ไฟฟ้า  เรื่องที่ 9 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  ซึ่งแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
  สำคัญน่าสนใจ    และแต่ละเรื่องก็ยังมีภาพประกอบเนื้อหาอีกด้วย  ทำให้ผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าในเว็บไซต์
  นี้ได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์

               สุดท้ายนี้ขอฝากกลอนที่น่าสนใจและเป็นคติเตือนใจให้เราดำเนินชีวิตต่อไปทำให้เราก้าวไปสู่
  อนาคตที่สดใสในภายภาคหน้า

                                      การเรียนแม้เหนื่อยยาก           ยอมลำบากอย่าท้อถอย
                                     สุดทางที่รอคอย                      คืออนาคตที่งดงาม

                           

   

Create by  sudarat   Keawmaneewan  Classroom 5/2
Thaplaprachauthis  School   Province Uttradit
Email : Webmaster
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต