เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ แม่เหล็กไฟฟ้า              ผลทางมอเตอร  มิเตอร์ไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิต  ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า                การควบคุมกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า                                                       Home
                                                                  เรื่อง   เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
                                         นักวิทยาศาสตร์ชาว อิตาลี ชื่อ โวลตา เป็นคนแรกที่พบว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้า เกิดขึ้นระหว่าง
                โลหะต่างกัน 2 ชนิด   เมื่อจุ่มลงในของเหลวที่เหมาะสม  (อิเล็กโทรไลต์)  และจะเกิดไฟฟ้ากระแสตรงจากพลัง
                งานเคมี   สิ่งประดิษฐ์นี้เรียกว่า  เซลล์ไฟฟ้า หรือ  เซลล์ไฟฟ้าเคมี  หรือ  เซลล์วอลตา  ความต่างศักย์ไฟฟ้า (เกิด
                จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลล์)  เรียกว่า  แรงเคลื่อนไฟฟ้า  ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นอยู่กับโลหะที่
                ใช้แบตเตอรี่  ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อกัน
                                         แถวโวลตา  (Voltaic  pile)   เป็นแบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นรุ่นแรก  ประกอบด้วยแถวของแผ่นเงิน
                และสังกะสี   แยกออกจากกันด้วยกระดาษ หรือจุ่มในน้ำเกลือ   วิธีการนี้ก็คือการต่อเซลล์อย่างง่ายเข้าด้วยกัน
                                           ลักษณะโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่              

                                         เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย (Simple  cell)  ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 ชนิด (ปกติใช้ทองแดงและ
                สังกะสี)  จุ่มลงใน อิเล็กโทรไลต์ ที่เป็นกรดหรือเกลือเซลล์อย่างง่ายมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นระยะสั้นๆ ก่อนที่จะ
                เกิด โพลาไรเซชั่น และกิริยาที่ขั้ว
                                                     ภาพเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย      

                                         โพลาไรเซชั่น (Polarization)  เป็นการเกิดฟองแก๊สไฮโดรเจนบนแผ่นทองแดงใน  เซลล์
                อย่างง่าย  ทำให้ แรงเคลื่อนไฟฟ้า ของเซลล์ลดลงเพราะฟองแก๊สเป็นฉนวนกั้นแผ่นขั้ว  และเนื่องจาก แรง
                เคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับ  โพลาไรเซชั่นถูกลดลงได้โดยใช้สารแก้  ซึ่งทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเกิดเป็นน้ำ

                                                   

                   page : 1 :2 :3
                        แหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิง  : เว็บไซต์นี้ได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียนวิชา ฟิสิกส์   และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

Create by  sudarat   Keawmaneewan  Classroom 5/2
Thaplaprachauthis  School   Province Uttradit
Email : Webmaster
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต