แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 


ยินดีต้อนรับสู่ homepage ของ biget's homepage นะคะ biget ได้ทำ homepage นี้ รวบรวม ความรู้เรื่องฟิสิกส์ เกี่ยวกับการต่อวงจรมาไว้ให้ได้ศึกษากัน คงจะพอเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ บ้าง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเอามาจาก หนังสืออ้างอิง 3 เล่มด้วยกัน คือ พจนานุกรมวิทยา ศาสตร์ ฉบับภาพประกอบ , ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 , หลักไฟฟ้าเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuits)
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน แบบต่างๆ
การต่อตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า

email : phadungkiat@yahoo.com


Best veiw with Netscape 4.0 or Higher 640x480 dpi (Font 16)
Create on January 2000

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น