สรุปหน่วยเรียนที่ 6

ในหัวข้อนี้เราได้ศึกษาผลกระทบของแรงกระทำที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ โดยเราได้ศึกษาการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

•  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันกำหนดว่า

                             

•  กฎแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของนิวตัน กำหนดว่า

                             

•  สมการการเคลื่อนที่ในระบบแกนพิกัดฉากจะเป็น

                             

•  การแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เราจะต้องเริ่มจากการวาดแผนภาพวัตถุอิสระให้ถูกต้อง จากนั้นจึงวาดแผนภาพ Kinetics ซึ่งแสดงการเคลื่อนที่อนุภาค ภายใต้แรงกระทำ

•  เราจะต้องเข้าใจคิเนมาติกส์ของอนุภาคเป็นอย่างดีแล้ว เราจึงจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของอนุภาคได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์