กล่าวนำ

          การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (curvilinear motion) เกิดขึ้นเมื่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค ไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงหรือเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเมื่อการเคลื่อนที่เป็นลักษณะเช่นนี้ การกำหนดตำแหน่ง การขจัด ความเร็วและความเร่ง จะมีการพิจารณาที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ทั้งนี้ เพราะเวคเตอร์ต่างๆ นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งกรณีที่ขนาดเปลี่ยนแปลง หรือ ทิศทางเปลี่ยนแปลงไป แต่ในกรณีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเราจะพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่นั้นคงที่ โดยปริมาณต่างๆ ในการพิจารณาการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งจะพิจารณาในหัวข้อต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์