ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ เป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ได้หนดไว้ในโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราอาจใช้เคยใช้ซอฟต์แวร์หลาย ๆ รูปแบบโดยไม่รู้ตัว แต่ละวันเราแทบจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้เลย วันนี้ มาดูกันว่าซอฟต์แวร์ที่เราเคยใช้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 8 กลุ่มดังนี้ครับ

System software
เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้บริการหรือช่วยซอฟต์แวร์ตัวอื่นทำงานได้ง่าย เช่น คอมไพเลอร์ ตัวแก้ไขโปรแกรม editor โปรแกรมจัดการไฟล์ ระบบปฏิบัติการ ไดร์เวอร์ ซอฟต์แวร์เพื่อการติดต่อสื่อสารในเครือข่าย เป็นต้น

Real-time software เป็นโปรแกรมที่คอยตรวจ วิเคราะห์ หรือควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ที่เราเรียกว่า real-time เพราะเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดในขณะนั้นจริง เช่น โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบนำทางของรถยนต์ เป็นต้น โปรแกรมพวกนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ แล้วทำการวิเคราะห์ และแปลงไปสู่รูปแบบข้อมูลที่นำไปประมวลผลต่อได้ หลังจากประมวลผลแล้ว โปรแกรมจะโต้ตอบสิ่งแวดล้อมภายนอกตามคำสั่งควบคุมที่ได้จากการประมวลผล การโต้ตอบกลับนี้ต้องเป็นแบบ real-time (ปกติเวลาที่ถือว่าเป็น real – time อยู่ในช่วง 1 มิลลิวินาที ถึง 1 วินาที )

Business software
เป็นซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลกับข้อมูลจำนวนมากทางธุรกิจ เช่น โปรแกรมประมวลผลการซื้อขายPOS – (point of sale transaction processing- เครื่องนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าในการคิดราคาสินค้าจาก barcode และพิมพ์ใบเสร็จ) โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (payroll), บัญชีรับจ่าย โปรแกรมการลงทุน หุ้น โปรแกรมการทำเหมืองข้อมูล (data mining) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสารสนเทศ (Management information system) มักจะเป็นการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หลาย ๆ ฐานข้อมูล โปรแกรมเหล่านี้จะจัดการกับข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างหรือรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในธุรกิจ

Engineering and Scientific software
โปรแกรมที่ทำงานด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ มักจะมีวิธีการจัดการกับตัวเลขจำมาก โปรแกรมพวกนี้ได้แก่โปรแกรมที่ประมวลผลสิ่งที่อยู่สูง คือดวงดาวและอวกาศ จนถึงโปรแกรมที่คำนวณสิ่งที่อยู่ใต้ดินคือคำนวณการเกิดภูเขาไฟ คำนวณการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ จนถึงกระบวนการทำงานของชีวโมเลกุลเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ในด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์มักจะเป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบการทดลอง โปรแกรมจำลองการทำงานของระบบ และเป็น Real-time มากขึ้น

Embedded software
ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติต่างๆ มีใช้กันทั่วไปทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จำพวกนี้มีโปรแกรมฝังอยู่ในหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว read only memory เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นั้น ๆ จึงทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้จำกัด เช่น โปรแกรมที่มีในเครื่องซักผ้าสามารถควบคุมเวลาและขั้นตอนการซักอัตโนมัติ เตาไมโครเวฟที่ตั้งเวลาในการทำอาหารได้ รถยนต์มีโปรแกรมควบคุมระบบเบรค ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

Personal Computer software
ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใ ช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีที่ได้แก่โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมคำนวณแบบตาราง โปรแกรมทำงานกับรูปภาพ บันเทิงต่าง ๆ การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมเครือข่าย โปนแกรมธุรกิจ เป็นต้น

Web-based software
เว็บเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปแสดงผลได้โดยโปรแกรมที่เรียกว่า browser ในเว็บมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ต่าง ๆ และภายในเว็บเองก็สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ด้วย ข้อมูลบนเว็บมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนื่องจากเป็นแหล่งสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

Artificial software
โปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เป็นโปรแกรมที่จัดการกับปัญหาซับซ้อน ไม่สามารถคิดหาคำตอบจากการคำนวณอย่างตรงไปตรงมาได้ ต้องใช้เความรู้เพิ่มเติมจากการคำนวณ นั่นคือ ความรู้เชิงฮิวริสติก (Heuristics) ทั้งนี้เพราะการที่จะใช้ วิธีการที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริง ๆ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เคยใช้วิธีการนั้น ๆ ในการปฏิบัติจริง ตัวอย่างโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ (โปรแกรมแปลภาษา ตรวจสอบไวยากรณ์ ฯลฯ) โปรแกรมรู้จำเสียง การรู้จำภาพ โปรแกรมพิสูจน์ทฤษฎี เกม

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
<< กลับ
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.

 

 

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์