< การเคลื่อนที่แบบวงกลม ของ  ผศ.กีรติ และ อ.วลัยรัตน์

 

บทที่ 4

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 สารบัญ

4-2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  
  4-2-1 การเคลื่อนที่บนทางโค้งวงกลม
  4-2-2 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
    ความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่รถเอียงกับอัตราเร็ว
    กรณีที่ 1
    กรณีที่ 2
    กรณีที่ 3
  ตัวอย่าง 4-39 ตัวอย่าง 4-40 ตัวอย่าง 4-41
  ตัวอย่าง 4-42 ตัวอย่าง 4-43    
  4-2-3 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง
  4-2-4 อัตราเร็วเชิงมุม
  ตัวอย่าง 4-44 ตัวอย่าง 4-45 ตัวอย่าง 4-46
  ตัวอย่าง 4-47 ตัวอย่าง 4-48 ตัวอย่าง 4-49
  ตัวอย่าง 4-50 ตัวอย่าง 4-51 ตัวอย่าง 4-52
  ตัวอย่าง 4-53 ตัวอย่าง 4-54 ตัวอย่าง 4-55
  ตัวอย่าง 4-56 ตัวอย่าง 4-57 ตัวอย่าง 4-58
  ตัวอย่าง 4-59 ตัวอย่าง 4-60 ตัวอย่าง 4-61
  ตัวอย่าง 4-62 ตัวอย่าง 4-63 ตัวอย่าง 4-64
  ตัวอย่าง 4-65 ตัวอย่าง 4-66 ตัวอย่าง 4-67
  ตัวอย่าง 4-68 ตัวอย่าง 4-69 ตัวอย่าง 4-70
  ตัวอย่าง 4-71        
  4-2-5 การเคลื่อนที่ของวัตถุรอบโลก
  ตัวอย่าง 4-72 ตัวอย่าง 4-73 ตัวอย่าง 4-74
  ตัวอย่าง 4-75 ตัวอย่าง 4-76 ตัวอย่าง 4-77
  ตัวอย่าง 4-78        

         

  

 

 จาก  ฟิสิกส์ ของ ผศ. กีรติ  ลีวัจนกุล และ อ.วลัยรัตน์ ลีวัจนกุล

 


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์