หลุมดำ

หลุมดำ (Black Hole) คืออะไร ?

   หลุมดำ คือบริเวณที่มีแรงดึงดูดสูงมาก และไม่มีอะไรจะหนีพ้นแรงดึงดูดนั้นได้แม้สิ่งนั้นจะเป็นแสงก็ตาม!

คำอธิบาย แรงดึงดูดของโลกทำให้ตัวเราไม่หลุดลอยออกไปนอกโลก หรือหากเราโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ แรงดึงดูดของโลกจะดึงดูดให้มันตกลงมายังพื้นโลกตามเดิม แต่ถ้าหากว่าเราสามารถโยนลูกบอลจนหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของโลกได้ นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องโยนลูกบอลด้วยแรงมากขึ้น และด้วยความเร็วที่สูงกว่า 25,000 ไมล์/ชั่วโมง (หรือ 40,320 กิโลเมตร/ชั่วโมง) นักเบสบอลที่สามารถโยนลูกบอลได้เร็วมากที่สุด ก็ยังโยนได้ด้วยความเร็วเพียง 100 ไมล์/ชั่วโมง(หรือ 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เท่านั้น นักบินอวกาศเองก็ต้องเดินทางด้วยยานอวกาศที่มีความเร็วมากกว่า 25,000 ไมล์/ชั่วโมง จึงจะพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้

สสารใดมีมวลมาก สสารนั้นก็ยิ่งมีแรงดึงดูดมากขึ้น เช่น ดาวพฤหัสบดีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่าโลกเราถึง 11 เท่า แรงถึงดูดจึงมีมากกว่าโลกมาก ดังนั้นหากต้องการจะเดินทางให้พ้นจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดี จะต้องเดินทางด้วยความเร็วสูงกว่า 133,000 ไมล์/ชั่วโมง (หรือ 214,560 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

หลุมดำเป็นสิ่งที่มีมวลสารมากและมีแรงดึงดูดมากที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาตร์เคยรู้จัก แรงดึงดูดของหลุมดำแรงนั้นมีสูงมากจนเราต้องเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าแสง หรือ186,000 ไมล์/วินาที (300,000 กิโลเมตร/วินาที) จึงจะหนีพ้นแรงดึงดูดของหลุมดำได้ แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีสิ่งใดที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงเลย เมื่อไม่มีอะไรเดินทางได้เร็วกว่าแสง จึงยังไม่มีอะไรหนีพ้นหลุมดำได้ และทุกอย่าง...รวมทั้งแสง...ที่ตกเข้าไปในหลุมดำก็จะอยู่ในหลุมดำนั้น!!

          

 

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หิ่งห้อย  รูปเล่มและปกโดย  TAGTEAM GRAPHIC HOUSE  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกคำถามเกี่ยวกับยานอวกาศ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์