ยานอวกาศและหลุมดำ

กระสวยอวกาศสามารถไปดวงจันทร์ได้หรือไม่ ?

กระสวยอวกาศดิสคอฟเวอรี่

   ไม่ได้

คำอธิบาย กระสวยอวกาศไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเดินทางไปดวงจันทร์ ดังนั้นแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์จึงไม่เพียงพอที่จะพากระสวยอวกาศไปถึงดวงจันทร์ได้ อีกทั้งไม่สามารถบรรทุกน้ำมันกับสิ่งของต่าง ๆ ได้ สำหรับระยะทางไกลเช่นนั้น

รายละเอียด กระสวยอวกาศ ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่า Low Earth Orbit เท่านั้น ฉะนั้นเพดานบินสูงสุดที่กระสวยอวกาศจะบินได้คือเพียงแค่ 600 ไมล์ (ประมาณ 960 กิโลเมตร) จากพื้นผิวโลกเท่านั้น แต่ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ไกลถึง 230,000 ไมล์ (370,000 กิโลเมตร)

          

 

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หิ่งห้อย  รูปเล่มและปกโดย  TAGTEAM GRAPHIC HOUSE  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกคำถามเกี่ยวกับยานอวกาศ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์