< สภาพสมดุลและยืดหยุ่น ของ  ผศ.กีรติ และ อ.วลัยรัตน์

 

บทที่ 8

สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

 สารบัญ

บทนำ    
8-1 สภาพสมดุล  
  8-1-1 นิยาม
  8-1-2 ลักษณะของสมดุล
  8-1-3 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง
8-2 เงื่อนไข  
  8-2-1 กรณีที่มีแรง แรงกระทำ
  8-2-2 กรณีที่มีแรง แรงกระทำ
  8-2-3 กรณีที่มีแรง n แรงกระทำ
8-3 โมเมนต์  
8-4 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ  
8-5 เสถียรภาพของสมดุล  
8-6 การประยุกต์  
  ตัวอย่าง 1- 5  
  ตัวอย่าง 6-10  
  ตัวอย่าง 11-15  
  ตัวอย่าง 16-19  
8-7 สภาพสมดุล  
  8-7-1 แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป
  8-7-2 ความเค้นและความเครียด
  8-7-3 มอดูลัสของยัง
8-8 ความทนแรงของวัตถุ  
  ตัวอย่าง 20-24  
  แบบทดสอบ ข้อ 1-10  
  แบบทดสอบ ข้อ  11-15  

         

  

 

 จาก  ฟิสิกส์ ของ ผศ. กีรติ  ลีวัจนกุล และ อ.วลัยรัตน์ ลีวัจนกุล

 


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์