ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์เรื่องฟิสิกส์อะตอม
1. . ถ้าผลการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก เขียนกราฟระหว่างศักย์หยุดยั้งกับความถี่ของแสง ดังรูป ค่านิจของแพลงค์คำนวณจากกราฟส้นนี้จะมีค่าเท่าไร
5.3 x 10-34
5.7 x 10-34
6.0 x 10-34
6.4 x 10-34
ฟิสิกส์ราชมงคล

2. เมื่ออนุภาคแอลฟาวิ่งเข้าสู่นิวเคลียสของอะตอม อนุภาคแอลฟานั้นจะหยุดนิ่งก็ต่อเมื่ออนุภาคนั้น
มีพลังงานรวมเป็นศูนย์
กระทบผิวนิวเคลียส
กระทบกับอิเล็กตรอนในขั้นใดขั้นหนึ่ง
มีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์เดิม
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. จากทฤษฎีของ เดอ บรอยล์ เส้นรอบวงของวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส มีค่าเป็นเท่าใด
ค่านิจของแพลงค์หารด้วยความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน
  ค่านิจของแพลงค์คูณด้วยเลขจำนวนเต็ม หารด้วย 2p
  ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนคูณด้วยเลขจำนวนเต็ม
  ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนหารด้วยความเร็วของแสง
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. ไฮโดรเจนที่สถานะพื้นฐาน (ground state) ดูดกลืนโฟตอนซึ่งมีพลังงาน 20 eV แล้วแตกตัวเป็นอิออน อิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจลน์เป็นเท่าใด
  0 eV
  6.4 eV
  13.6 eV
  20 eV
ฟิสิกส์ราชมงคล

5. เมื่ออิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน n= 4 เป็นระดับพลังงาน n= 2 จะให้แสงสีน้ำเงิน ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n = 5 ไปยัง n = 2 จะให้แสงสีใด
ม่วง
เขียว
เหลือง
แดง
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. ในการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน พบว่าถ้าต้องการให้หยดน้ำมันซึ่งมีมวล m และมีอิเล็กตรอนเกาะติดอยู่ n ตัว ลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ซึ่งวางขนานห่างกันเป็นระยะทาง d และมีความต่างศักย์ V ประจุของอิเล็กตรอนที่คำนวณได้จากการทดลองนี้จะมีค่าเท่าใด
 
 
 
 
ฟิสิกส์ราชมงคล

7. ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ถ้าให้แสงที่มีความถี่ 8 x 1014 เฮิร์ตซ์ ตกกระทบโลหะชนิดหนึ่งปรากฏว่าต้องใช้ความต่างศักย์ในการหยุดยั้งโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเท่ากับ 1.3 โวลต์ พลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่าเท่าใด
  0 eV
  2.0 eV
  2.5 eV
  4.3 eV
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.จากโครงสร้างของอะตอม ไฮโดรเจนตามทฤษฎีของบอร์อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรที่ 3 จะมีรัศมีของวงโคจรเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรวงที่ 2
4/9
2/3
3/2
9/4
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. ในการทดลองของฟรังค์และเฮิร์ตซ์ ถ้าเราใช้หลอดที่บรรจุไฮโดรเจนแทนหลอดที่บรรจุไอปรอท จะต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าอย่างน้อยที่สุดเท่าใดในการเร่งอิเล็กตรอนเพื่อให้เกิดการชนแบบไม่ยืดหยุ่นกับอะตอมไฮโดรเจน (กำหนดให้ระดับพลังงานในหน่วย eV ของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเรียงจากวงในสุดเป็น –13.59, 3.40, 1.51….., 0 ตามลำดับ)
0.54 V
  0.85 V
  1.51 V
  10.19 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก กล่าวว่า ผลคูณระหว่างความไม่แน่นอนทางตำแหน่งกับความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม จะมีค่าอย่างไร
น้อยกว่าค่านิจของแพลงค์
เท่ากับค่านิจของแพลงค์
มากกว่าค่านิจของแพลงค์
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านิจของแพลงค์
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของ ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ 

     ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ