ด้านเนื้อหาวิชา
นายกรีฑา แก้วคง
วุฒิการศึกษา: - ประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครู
                          - วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) ฟิสิกส์
                          - นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์
                             และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรม
                             และพัฒนากระบวนการเรียนรู้
email :kwkhng@hotmail.com
นางสาวสุทธิดา  รักกะเปา
วุฒิการศึกษา: - ประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครู
                          - วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)
                          - นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์
                             และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรม
                             และพัฒนากระบวนการเรียนรู้

email :suttida_r@yahoo.com
ดร. ปรีดีพร ลิ้มเจริญ
วุฒิการศึกษา: - B.Sc.( Hons.) Chemistry
                         - Ph.D.(Physical Chemistry.)
email:scplc@mahidol.ac.th
www.il.mahidol.ac.th
 ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
วุฒิการศึกษา:  - B.Sc. (Hons.) Biochemistry
                          - Ph.D. (Biophysics)
email: mailto:scbpn@mahidol.ac.th
            www.il.mahidol.ac.th
 ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
  วุฒิการศึกษา : - B.Sc. (Hons.) Chemistry
                            - Ph.D. (Biochemistry)
email: mailto:scprw@mahidol.ac.th
            www.il.mahidol.ac.th

 

ด้านเทคนิค
นางสาวจิราพร ธารแผ้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวมนัสวี โพธิ์ทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันนวัตกรรมและ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2201-5105-7
โทรสาร : 0-2354-7345
Website : www.il.mahidol.ac.th