< แบบจำลองอะตอม ของ อาจารย์กลาง

แบบจำลองอะตอมตามทฤษฎีอะตอมของทอมสันมีลักษณะดังรูป

         

   สารบัญหน้าที่  

  1. แบบจำลองของทอมสัน

  2. การทดลองของทอมสัน

  3. แบบจำลองชองรัทเทอร์ฟอร์ด

  4. การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

  5. ตัวอย่างแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

  6. แบบจำลองของโบร์

  7. ประวัติของโบร์

  8. ตัวอย่างแบบจำลองของโบร์

 จาก แบบจำลองอะตอมชองอ. จักรรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญแบบจำลองอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์