ตัวอย่างที่  5       วงจรไฟฟากระแสสลับวงจรหนึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผล  220  โวลต์มีกระแสไฟฟ้ายังผล 5 แอมแปร์  โดยมีค่ามุมเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น  60O   จงหาค่า

(ก)    ความต้านทานเชิงซ้อน

(ข)    ตัวประกอบกำลังและกำลังเฉลี่ย

 วิธีทำ

ตัวอย่างที่  6            วงจรจูนของเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งมีตัวเหนี่ยวนำมีค่าคงตัว 1 ไมโครเฮนรี ถ้าต้องการรับคลื่นวิทยุ  ขนาด  1,000 กิโลเฮิร์ตซ์  จะต้องจูนค่าความจุไปที่ขนาดเท่าไรจึงจะสามารถรับสัญญาณได้ชัด

วิธีทำ

 

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10    11

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  อภิชาติ บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ