ตัวอย่าง 1  กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับชุดหนึ่งมีค่าตามสมการ

                                   I   =   7.07 sin 314t

                  ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด  ค่าความถี่ของไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้ายังผลมีค่าเท่าไร

วิธีทำ

ตัวอย่างที่  2       จงเขียนสมการการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีสมการของกระแสไฟฟ้าเป็น  I = 7.07  sin 314t  เมื่อส่วนประกอบเป็น

(ก)           ตัวต้านทานขนาด  10  โอห์ม

(ข)           ตัวเก็บประจุขนาด 100  ไมโครฟารัด

(ค)          ตัวเหนี่ยวนำขนาด 100  มิลลิเฮนรี่

   วิธีทำ

 

ตัวอย่างที่  3       วงจรไฟฟ้ากระแสสลับขนาด  220  โวลต์  2,000  เรเดียน/วินาที   ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์ม ,  ขดลวดตัวนำขนาด  0.5 เฮนรี   และตัวเก็บประจุขนาด 0.2 ไมโครฟารัดจะมีกระแสไฟฟ้าขนาดเท่าไร

 วิธีทำ

ตัวอย่างที่  4       ถ้าตัวต้านทานขนาด 1,000  โอห์ม  ตัวเหนี่ยวนำขนาด 0.5 เฮนรี  และตัวเก็บประจุขนาด 0.2 ไมโครฟารัด  ถูกนำมาต่อกันแบบขนานแล้วนำไปต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์   2,000 เรเดียน/วินาที  จะมีค่ากระแสไฟฟ้าขนาดเท่าไร

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10  11

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  อภิชาติ บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ