คำถาม -  คำตอบ

คำถามที่  1         ไฟฟ้ากระแสสลับคืออะไร

คำตอบ

คำถามที่  2         ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กันอยู่เกิดได้อย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  3         ค่ากระแสไฟฟ้าแบบสลับมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  4         การบอกค่ากระแสไฟฟ้าแบบสลับบอกอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  5         ที่บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  220 V, 5A  จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่าไร

คำตอบ

คำถามที่  6         เมื่อตัวต้านทานอยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จะให้ผลต่างกับในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงหรือไม่

คำตอบ

คำถามที่  7         ตัวเก็บประจุไฟฟ้าอยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับต่างกับเมื่ออยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  8         ขดลวดเหนี่ยวนำเมื่ออยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับต่างกันอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่ 9           ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มี R – L – C  อยู่ในวงจรจะคิดค่าต่าง ๆ อย่างไร

คำตอบ

คำถามที่ 10        ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ถ้า  R – L – C  อนุกรมจะเป็นอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  11       ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    ถ้า  R – L – C   ขนานกันหมดจะเป็นอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่  12       ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ     ถ้า  R – L – C  อนุกรมบ้าง  ขนานกัน   จะเป็นอย่างไร

คำตอบ

คำถามที่ 13        การหากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหาได้อย่างไร

คำตอบ

คำถามที่ 14        ตามคำตอบในข้อ 13   ดูเหมือนกับว่า  L  กับ  C  ไม่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าเลย

คำตอบ

คำถามที่  15       ค่า  cosf  คืออะไร

คำตอบ

คำถามที่ 16        ทั้ง ๆ ที่มี L  กับ C  อยู่   ค่าf   จะมีค่าเป็นศูนย์ได้หรือไม่

คำตอบ

คำถามที่ 17        ในวงจรอนุกรมที่มี L  และ C  ถ้า  XC = XL   เกิดอะไรขึ้น  เกิดได้อย่างไร

คำตอบ

คำถามที่ 18        ปรากฏการณ์ในข้อ 17 เรียกว่าอะไร

คำตอบ

คำถามที่ 19        การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนานกับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และแบลลัสต์ ทำให้เราจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าน้อยลงใช่หรือไม่

คำตอบ

คำถามที่ 20        ตามบ้านเรือนโดยทั่วไป  ใช้ตัวเก็บประจุต่อขนานดังข้อ 19 หรือไม่

คำตอบ

          

ดัชนีตอนที่    1   2     3     4   5      6          9   10  11

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  อภิชาติ บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ