ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไฟฟ้ากระแสสลับ

5. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับขนาด  50 โวลต์ 1,000 เรเดียน/วินาที ประกอบไปด้วยตัวต้านทานขนาด 300 โอห์ม  ตัวเหนี่ยวนำขนาด 0.9 เฮนรีและตัวเก็บประจุขนาด 2 ไมโครฟารัดต่ออนุกรมกัน

5.1 ค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรนี้เป็นโอห์มคือ

300
400
500
900
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.2. กระแสไฟฟ้าของวงจรนี้เป็นแอมแปร์คือ
0.133
0.125
0.1
0.055
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วตัวต้านทานเป็นโวลต์คือ
30
40
50
90
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.4 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วตัวเหนี่ยวนำเป็นโวลต์คือ
30
40
50
90
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.5 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วตัวเก็บประจุเป็นโวลต์คือ
30
40
50
90
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.6. ค่ามุมเฟสของความต้านทานเชิงซ้อนคือ
37
45
53
90
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.7.ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำมีเฟสนำความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทานเป็นมุม
0
90
-90
180
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. วงจรอนุกรมวงจรหนึ่งประกอบไปด้วย  ตัวต้านทานขนาด 25 โอห์ม  ตัวเก็บประจุขนาด 10 ไมโครฟารัด และตัวเหนี่ยวนำซึ่งมีค่าเหนี่ยวนำ  0.1 เฮนรี  มีความต้านทานของขดลวด 12 โอห์ม  ที่ความถี่ของไฟฟ้าเป็น 1 กิโลเฮิรตซ์

6.1. ค่าความต้านทานเชิงซ้อนของขดลวดตัวนำมีค่าเป็นโอห์มได้

64
103
613
628
ฟิสิกส์ราชมงคล

6.2. ความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรเป็นโอห์มคือ
64
103
613
628
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ