ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กระแสไฟฟ้าสลับ 2
16.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.ค่ากระแสและค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับที่เรียกว่าค่ายังผลเป็นค่าเดียวกับค่ามิเตอร์อ่านได้

ข. ค่ากระแสสลับที่อานได้จากมิเตอร์หมายถึงค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสสลับ

ค.  ค่ายังผลของค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในบ้าน  คือ  220  โวลต์

                ข้อความที่ถูกต้องคือ

ก  ข   และ  ค
ก  และ ค
ค เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
ฟิสิกส์ราชมงคล

17. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตามรูป  (ก)  มีกระแสที่ผ่านและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองสัมพันธ์กัน  ตามรูป (ข)  จงวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านี้คืออะไร
ตัวเก็บประจุ
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ตัวต้านทาน
เป็นวงจรของขดลวดเหนี่ยวนำและตัวต้านทาน
ฟิสิกส์ราชมงคล

18.  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังรูป  ถ้าโวลต์มิเตอร์  V  อ่านค่าความต่างศักย์ได้ 200 โวลต์  จงหากระแสสูงสุดที่ผ่านความต้านทาน R
0.70  A
1.41 A
2.0 A
4.8 A
ฟิสิกส์ราชมงคล

19.   ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 5  เฮิรตซ์  ดังรูป  ถ้าโวลต์มิเตอร์  V  อ่านค่าความต่างศักย์ได้ 200 โวลต์   แอมมิเตอร์ A  จะอ่านค่ากระแสได้กี่แอมแปร์
 
 
 
 
ฟิสิกส์ราชมงคล

   

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ