ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กระแสไฟฟ้าสลับ 2
6วงจรกระแสสลับมีความถี่  360/2pi Hz   ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ   1 mF   และตัวต้านทาน  20W  ต่ออนุกรมกัน
6.1 จะต้องใช้ตัวเหนี่ยวนำที่มีค่าความเหนี่ยวนำเท่าใดมาต่ออนุกรมเข้าในวงจรนี้เพื่อทำให้มุมเฟส (f)  ของวงจรเท่ากับศูนย์ (เฮนรี)
3.85
7.7
15.4
30.8
ฟิสิกส์ราชมงคล

6.2  จากข้อ 6.1  ถ้าความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 120 V  จงหากระแสในวงจร (แอมแปร์)
3
6
20
120
ฟิสิกส์ราชมงคล

7.   ในวงจร RLC  อนุกรมความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ  80 V  และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเท่ากับ 20V  จงหามุมเฟสระหว่างกระแสในวงจร หน่วยเป็นองศา
30
45
60
76
ฟิสิกส์ราชมงคล

จากรูปจงหา

8.1  ความต้านทานเชิงว้อน  (Z)  ของวงจร (โอห์ม)
37.7
100
132.7
137.9
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.2 กระแส (I) ในวงจร (แอมแปร์)
0.8
0.9
1.1
2.9
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.3 มุมเฟสระหว่างกระแส  (I)  กับความต่างศักย์ (V)  ของแหล่งจ่ายไฟ หน่วยเป็นองศา
30
44
60
75
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.4 กำลังสูญเสียในวงจร (วัตต์)
32
64
128
0
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. จากรูป แสดวงวงจร “low-pass”   filter  ซึ่งเป็นวงจรที่สามารถแยกความต่างศักย์ความถี่ต่ำออกจากความต่างศักย์ความถี่สูงได้      สมมติว่าป้อนแหล่งจ่ายไฟ  20V  เข้าทาง input  จงหา output  voltage  เมื่อความถี่  input  มีความถี่เท่ากับ  20/p   Hz  และ  3,000 /p  Hz  (โวลต์)
19.8 , 0.83
10 , 1.66
19.8 , 1.66
0.83 , 19.8
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. จากรูป แสดงวงจร  “High-pass”  filter  ซึ่งเป็นวงจรที่สามารถแยกความต่างศักย์ไฟฟ้าความถี่สูงออกจากความต่างศักย์ไฟฟ้าความถี่ต่ำได้   จงหาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากวงจร  เมื่อป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด  20 โวลต์  ขนาดความถี่    และ    เฮิรตซ์  แกว่งวงจรนี้ (โวลต์)
19.8 , 0.8
10, 1.6
19.8 , 1.6
0.8 , 19.8
ฟิสิกส์ราชมงคล

11.1  ถ้า  L1, L2, L3    เป็นขดลวดเหนี่ยวนำบริสุทธิ์  จงหาค่าการเหนี่ยวนำรวมเมื่อ   ต่ออนุกรม
L1 + L2 + L3
1/L1  +  1/L2  +  1/L3
(L1L2L3)/(L1+L2+L3)
(L1+L2+L3)/(L1L2L3)
ฟิสิกส์ราชมงคล

11.2 ต่อขนาน
L1 + L2 + L3
1/L1  +  1/L2  +  1/L3
(L1L2L3)/(L1+L2+L3)
(L1+L2+L3)/(L1L2L3)
ฟิสิกส์ราชมงคล

12. ตัวต้านทานและขดลวดเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์ขณะใดขณะหนึ่งเป็น  V = 100 sin  1000 t โวลต์   เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานอ่านได้ 70 โวลต์   ถ้านำไปวัดคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำจะอ่านได้กี่โวลต์
10 V
30 V
42.4 V
71.4 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

13. ขดลวดเหนี่ยวนำ 0.2 เฮนรี่ และตัวเก็บประจุ  10 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ความต่างศักย์สูงสุด  100 โวลต์  และความถี่เชิงมุม  w  = 1,000 เรเดียน/วินาที  จงหากระแสที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์  ข้อใดถูก
1 A
1/3 A


ฟิสิกส์ราชมงคล

14. ขดลวดเหนี่ยวนำ  0.03 เฮนรี่ และตัวต้านทาน  40 โอห์ม  ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกระแสของวงจร  (i)  เปลี่ยนแปลงตามเวลา (t)  ดังสมการ  I =5 sin (1,000 t) แอมแปร์  จงหากำลังเฉลี่ยของวงจร  และความต่างศักย์สูงสุดของวงจรเป็นดังข้อใด
500 W , 250 V
875 W , 350 V
1000 W , 220 V
1250 W , 250 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

15. เมื่อนำตัวต้านทานและขดลวดเหนี่ยวนำอย่างละ 1 ตัวมาต่ออนุกรมกัน และต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงตามเวลา   V = 100 sin (2000t)  โวลต์   เมื่อนำโวลต์มิเตอร์มาวัดความต่างศักย์คร่อมขดลวดเหนี่ยวนำ  อ่านค่าได้  10 โวลต์   อยากทราบว่าถ้านำไปวัดคร่อมตัวต้านทานจะอ่านได้กี่โวลต์
10 V
30 V
70 V
90 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ