ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กระแสไฟฟ้าสลับ 2
1. ต้องใช้กระแสตรงกี่แอมแปร์  จึงจะทำให้เกิดความร้อนบนตัวต้านทานเท่ากับที่เกิดจากกระแสสลับซึ่งมีแอมพลิจูด (Im) เท่ากับ 2.0 แอมปร์
1
1.414
2
2.828
ฟิสิกส์ราชมงคล

2. ไฟฟ้ากระแสสลับในวงจรหนึ่งมีขนาดของกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังนี้

I               =   5 sin (628 t + pi/20 )  แอมแปร์   จงหา

คำตอบ

2.1 ค่ากระแสยังผล (แอมแปร์)

1.77
3.54
5.54
7.07
ฟิสิกส์ราชมงคล

2.2.  ความถี่ (เฮิรตซ์)
25
50
100
200
ฟิสิกส์ราชมงคล

2.3. มุมเฟส  (องศา)
9
18
27
36
ฟิสิกส์ราชมงคล

2.4. กำลังไฟฟ้าในวงจร  ถ้าในวงจรนั้นมีตัวต้านทานขนาด 50 โอห์ม  ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุขนาด 5  mF  (วัตต์)
50
125
505
625
ฟิสิกส์ราชมงคล

3.   จงหาความต้านทานเชิงการเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ 10 มิลลิเฮนรี  และความต้านทานเชิงความจุของตัวเก็บประจุ 0.1 ไมโครฟารัดที่ความถี่  200/p   เฮิรตซ์  เป็นโอห์ม
4 : 25000
40000 : 2.5 
2.5 : 25000
4 : 40000
ฟิสิกส์ราชมงคล

4.   จงหาความต่างศักย์คร่อม R, L และ C ในวงจร RLC  อนุกรมเป็นโวลต์

                ถ้า                    V             =             100   sin 1,000t   โวลต์

                กำหนด           R             =             1,000  โอห์ม,   L   =  2 เฮนรี

                และ                 C             =             1mF 


0.71 , 0.71 , 0.71
71 , 142 , 71
1000 , 2000 , 1000
141 , 1414, 0.71
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.  L  = 0.14    H  R  = 12W   จากรูป  จงคำนวณ

5.1   ความต้านทานเชิงซ้อน   (Z)  ของวงจรเป็นโอห์ม

12
14
25
110
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.2. กระแส  (I)  ที่ไหลผ่านขดลวดเป็นแอมแปร์คือ
11
22
4.4
8.8
ฟิสิกส์ราชมงคล

5.3. มุมเฟสระหว่างกระแส (I)  กับความต่างศักย์ (V)  ของแหล่งจ่ายไฟเป็น
32
45
61
75
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ