ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไฟฟ้ากระแสสลับ 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับวงจรหนึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามสมการ

                                I = 14.14 sin 376.8t

แนวคิด

1.1 ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเป็นแอมแปร์ คือ

5
7.07
10
14.14
ฟิสิกส์ราชมงคล

1.2. ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับนี้เป็นเฮิรตซ์  คือ
50
60
100
376.8
ฟิสิกส์ราชมงคล

1.3. ค่ากระแสไฟฟ้ายังผลเป็นแอมแปร์คือ
5
7.07
10
14.14
ฟิสิกส์ราชมงคล

1.4. ถ้านำไปต่อกับตัวต้านทานขนาด 10 โอห์ม  จะเขียนสมการของความต่างศักย์ได้ว่า
V =  7.07 sin120t
V = 14.14 sin 376.8t
V = 141.4 sin 376.8t
V = 141.4 cos 376.8t
ฟิสิกส์ราชมงคล

1.5. ถ้านำไปต่อกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาด 100 ไมโครฟารัด  จะเขียนสมการของความต่างศักย์ได้ว่า
V = 141.4 sin 376.8t
V = 375.3 cos 376.8t
V = 375.3 sin ( 376.8t - pi/2)
V = 375.3 sin ( 376.8t + pi/2)
ฟิสิกส์ราชมงคล

1.6. ถ้านำไปต่อกับตัวเหนี่ยวนำขนาด 0.01  เฮนรี่  จะเขียนสมการของความต่างศักย์ได้ว่า
V = 141.4 sin 376.8t
V = 53.3 sin 376.8t
V = 53.3 sin ( 376.8t - pi/2)
V = 53.3 sin ( 376.8t + pi/2)
ฟิสิกส์ราชมงคล

2. ตัวเหนี่ยวนำตัวหนึ่งมีค่าความต้านเชิงความเหนี่ยวนำ  1 โอห์มที่ความถี่  50 เฮิรตซ์ จะมีค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดเป็นเฮนรีเท่ากับ
0.3185
0.0032
314.1
0.0314
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. ตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดความจุ 1 ไมโครฟารัด  เมื่อใช้กับไฟฟ้าขนาดความถี่  60 เฮิรตซ์ จะมีค่าความต้านทานเชิงความจุเป็นโอห์มได้
2.65
2.06
376.8
2654
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. ตัวต้านทานขนาด 10 โอห์ม ตัวหนึ่งต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์ จะมีเฟสของกระแสไฟฟ้านำหน้าความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นมุม
0
90
-90
180
ฟิสิกส์ราชมงคล

 

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ