main

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการคมนาคม เพื่อการบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ ต่างสร้างขึ้นมาจากวัสดุทั้งสิ้น การพบเห็น และ ใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำให้คนจำนวนไม่มากนักสนใจถึงวัสดุที่นำมาใช้ ทำสิ่งของดังกล่าว และมีคนจำนวนน้อยลงไปอีกที่ทราบว่าเป็นวัสดุอะไร มีคุณสมบัติ อย่างไร? ขึ้นรูปได้อย่างไร? เหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุนี้
เวบไซต์นี้ได้ให้คำตอบสำหรับปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้อย่างชัดเจน โดยทางผู้เขียนได้หยิบเอาสิ่งของต่างๆ
ที่คนคุ้นเคยเช่น เบรกรถยนต์ กีตาร์ แว่นกันแดด เป็นต้น มาเป็นตัวอย่างแล้วใช้ความรู้ความชำนาญด้าน
วัสดุศาสตร์จากการศึกษาึ้ค้นคว้ามาเป็นเวลายาวนาน อธิบายลักษณ์อักษรพร้อมภาพประกอบที่เรียบง่าย
ชัดเจน น่าอ่าน นอกจากนี้ยังได้ระบุเวบไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สนใจในเชิงลึกได้ศึกษาเพิ่มเติม

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เ็อ็มเทค)
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi © 2006

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์