ชื่อ: นางสาวพัดตาวัน    นาใจแก้ว
      - นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
        สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
      email:g4637453@student.mahidol.ac.th
   
  ชื่อ: ผศ. เชิญโชค ศรขวัญ
      วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Physics)
         - M.Eng. (Electrical Engineering)
      email:sccsk@mahidol.ac.th
      www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
  ชื่อ: ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล
      วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Physics)
         - Ph.D. (Physics)
      email:sckar@mahidol.ac.th
      www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
  ชื่อ: ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี
      วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Physics)
         - Ph.D. (Measurement and Instrumentation)
      email:scrca@mahidol.ac.th
      www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
 ชื่อ: ดร. นฤมล เอมรัตตต์
      วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Hons.) Physics
         - Ph.D. (Physics)
      email:scnem@mahidol.ac.th
      www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
   ชื่อ: ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
      ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      email:scbpn@mahidol.ac.th
      www.il.mahidol.ac.th
   
  ชื่อ: รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
      รองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      email:scprw@mahidol.ac.th
      www.il.mahidol.ac.th