บทเรียนสื่อผสม เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนเสริม สำหรับทั้งอาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น ในการเรียนการสอนเรื่อง กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์ ซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรียนฟิสิกส์ โดยนำปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ยากต่อการเข้าใจมาอธิบายเพิ่มเติม และนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และเคมี ซึ่งได้เรียนมากันแล้ว และมีอยู่แล้วในตำราเรียนมาช่วยอธิบาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิชาการ
         บทเรียนนี้เป็นบทเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ จากตำราเรียนที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงจะไม่ได้ใส่รายละเอียดของเนื้อหาวิชาไว้ แต่จะในบางหัวข้อก็ไม่มีเนื้อหาในหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในบทเรียนนี้ได้ใส่เสริมเข้ามาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในการนำสามัญสำนึกและความรู้ทางคณิตศาสตร์และเคมีมาใช้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วและมีอยู่ในตำราเรียนเช่นกัน  ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคำอธิบายต่างๆ ทางเคมีและคณิตศาตร์ใส่เพิ่มไว้ในบทเรียนนี้อีก ยกเว้นในส่วนที่ผู้เขียนเห็นว่าจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ นอกจากนี้ในสื่อเรื่องนี้ได้มีการใส่ภาพเคลื่อนไหว เพื่อความกระจ่างเพิ่มขึ้นใน link ของทุกบท  บทเรียนนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถทดสอบความรู้ของตนเองได้