400 ปีกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ปีที่

1608-1668

1669-1733

1735-1775

1779-1805

1806-1846

1847-1866

1867-1876

1879-1887

1888--1896

1897-1902

1903-1916

1919-1934

1935-1947

1948-1969

1974-2001

 

 


ปี ค.ศ.1847

                  Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้สรุปไว้ว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานยังปรากฏอยู่  พลังงานบนโลกไม่สามารถถูกสร้างและไม่สามารถถูกทำลาย จำนวนพลังงานจะยังคงที่  นอกจากนี้กฎข้อนี้ยังคงเป็นกฎข้อแรกของ thermodynamic

                  Thomas Wiltbeger Evans  ทันตแพทย์ชาวอเมริกัน  ผู้ค้นพบและใช้ ซิลเวอร์ อมัลกัม  (silver amalgam)  ในการอุดฟัน

 

ปี ค.ศ.1848

                  Baron Kelvin  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  ได้พบ  absolute scale ใหม่ของอุณหภูมิที่สร้างขึ้นโดยจะยึด absolute zero  ที่จุด O  ไม่มีอุณหภูมิเป็นลบ  มีหน่วยเป็นเซลเซียสเพื่อว่าจุดเยือกแข็งจะอยู่ที่ 273.15O A  (Absolute)  ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงใช้เป็น 273.15O K  (K  คือ Kelvin)

 

ปี ค.ศ.1850

                  Rudolf Julius Emanuel Clasius  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน  ได้พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานว่า  พลังงานบางส่วนมีการสูญเสียขณะได้รับความร้อนและความร้อนไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาในรูปพลังงานได้อย่างสมบูรณ์  มีผลให้พลังงานที่มีอยู่ในจักรวาลกำลังจะถูกสลายด้วยความร้อนและปริมาณการใช้ประโยชน์ที่กำลังลดพลังงานคงที่  เขาได้ตั้งกฎข้อที่ 2 ของ thermodynamic  ว่าจำนวนอัตราส่วนของปริมาณความร้อนจะเพิ่มขึ้นเสมอในจักรวาล  และวันหนึ่งเมื่อถึงจุดสูงสุดพลังงานก็ไม่เหลือให้ใช้  ทั้งหมดก็จะพบกับวิกฤต

 

ปี ค.ศ.1851

                  Elisha Graves Otis  นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  ได้ประดิษฐ์ลิฟต์ที่มีความปลอดภัยจากการตกเมื่อสายเคเบิลขาดเป็นครั้งแรก

 

ปี ค.ศ.1855

                  Luigi Palmieri  นักฟิสิกส์ชาวอิตาลี  ได้ประดิษฐ์เครื่องตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนที่ประกอบด้วยท่อแนวนอนปลายปิดและบรรจุปรอทไว้ภายใน  เวลามีแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยปรอทจะเลื่อนไปมา  นอกจากนี้มีเหล็กชิ้นเล็ก ๆ ลอยอยู่  ถ้ามีการเคลื่อนไหวก็สามารถอ่านค่าประมาณการเกิดแผ่นดินไหวได้  เครื่องดังกล่าวเรียกว่า  Seismograph

                  Alexander Parkes  นักเคมีชาวอังกฤษ  ได้พบสาร Pyroxylin ที่ไม่สามารถใช้ในทางการค้าได้  แต่เป็นการค้นพบการสังเคราะห์พลาสติกเป็นครั้งแรก

 

ปี ค.ศ.1856

                  Louis Pasteur  นักเคมีชาวฝรั่งเศส  ได้นำไวน์มาตรวจสอบพว่าว่า มียีสต์ 2 แบบที่จะผลิตกรดแลคติก  จึงค่อย ๆ ใช้ความร้อนจนถึงที่ 50O  แล้วหยุดและเก็บไว้  พบว่าความร้อนที่ให้ใช้การได้  กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า  Pasteurization และปี ค..1862  เขาได้ตีพิมพ์ทฤษฎีการก่อโรคของเชื้อจุลินทรีย์  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพทย์สมัยใหม่  ต่อมาในปี ค.. 1885  ได้ให้วัคซีนสำหรับป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นครั้งแรกแก่เด็กชาย Joseph Meister  ผู้ถูกสุนัขบ้ากัด  การให้วัคซีนได้ผลเด็กชายรอดจากอาการพิษสุนัขบ้า

 

ปี ค.ศ.1858

                  Charles Robert Darwin  นักชีววิทยาชาวอังกฤษ  ได้เป็นผู้ตั้งทฤษฎีการวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกจากธรรมชาติ  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีผู้ขัดแย้งมากมาย และปี ค..1871  Darwin  ได้เป็นผู้พบหลักการวิวัฒนาการของมนุษย์  โดยชี้ให้เห็นว่ามีอวัยวะหลายอย่างของคนมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสัตว์  เช่น  ส่วนปลายกระดูกสันหลังของคนน่าจะเกิดจากการหดตัวของหางสัตว์  เป็นต้น

 

ปี ค.ศ.1862

                  Anders Jonas Angstrom  นักฟิสิกส์ชาวสวีเดน  ได้เป็นผู้ค้นพบไฮโดรเจนในดวงอาทิตย์ และหน่วยของการวัดคลื่นแสงที่ยังคงใช้อยู่  ได้แก่ angstrom

                  Richard Jordan Gatling   นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  ได้ประดิษฐ์ปืนที่สามารถยิงได้ 6 ลูกภายในนาที  ซึ่งจัดเป็นปืนกลชิ้นแรก

                  Felix Hoppe – Seyer  นักชีวเคมีชาวเยอรมัน  ได้วิเคราะห์โปรตีนจากเลือด  เขาได้ตกผลึกและให้ชื่อว่า  haemoglobin  โดยเมื่อมีการจับกัน ออกซิเจน จะกลายเป็น oxyhaemoglobin

 

ปี ค.ศ.1863

                  John Tyndall  นักฟิสิกส์ชาวไอริช  ได้ค้นพบว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนเล็กน้อยและไอน้ำในอากาศจะทำให้อุณหภูมิรอบ      ๆ ผิวโลกสูงขึ้น  ซึ่งจะคล้ายคลึงกับ greenhouse  ที่แสงสามารถผ่านเข้าทางกระจกทำให้ภายในอุ่นขึ้นแต่ความร้อนถ่ายเทได้ยาก  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภายใน greenhouse อุ่น  ซึ่งเป็นผลมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการระเหยของน้ำ  เรียกภาวะนี้ว้า greenhouse effect  หากกิจกรรมของมนุษย์ยังคงเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ภาวะ greenhouse effect  ก็จะเกิดมากขึ้น

  

ปี ค.ศ.1865

                  Gregor Johann Mendel  นักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรีย  ได้พบว่าเพศเมียและเพศผู้จะสร้างขึ้นเท่า ๆ กัน  มีสององค์ประกอบที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตคือเรื่องสายพันธุ์และสิ่งที่จะเกิดกับผลที่ได้ถ้าเป็นลักษณะเด่น (dominant) ก็จะแสดงออกมาแต่ถ้าเป็นลักษณะด้อย (recessive)  จะไม่แสดงออกแต่ก็ยังคงอยู่  ซึ่งอาจจะแสดงออกในรุ่นต่อไป  แต่ถ้าเป็นลักษณะด้อยทั้งหมดก็จะแสดงออกเป็นลักษณะด้อย  กฎในการสืบทอดสายพันธุ์นี้ต่อมาในภายหลังจึงเรียกว่า พันธุกรรม (genetics)

                  Linus Yale  ช่างกุญแจชาวอเมริกันได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ cylinder lock  ด้วยระบบการผลักให้เป็นแนวเวลาเปิดล็อค  ตัวกุญแจมีขอบเป็นรูปฟันปลาเพียงพอต่อการผลักให้เป็นแนว  ทำให้ไม่ง่ายต่อการปั๊มเลียนแบบ

 

ปี ค.ศ.1866

                  Thomas Cilfford Allbutt  แพทย์ชาวอังกฤษ  ได้ประดิษฐ์เทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็กมีความยาวไม่เกิน 6 นิ้ว  สำหรับวัดอุณหภูมิคนไข้ ใช้เวลาวัดไม่เกิน 5 นาที

 

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าสารบัญ 400  ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์คลิกไปหน้าถัดไป

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์