ทดลองตอบคำถามอะไรเอ่ย ? ดูนะคะ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

41. กลมเหมือนพระจันทร์ อยู่ในครรภ์ก็มีท้อง โอ้นวลน้อยในท้องก็ยังมีครรภ์?


42. ไก่ก้าวขามีกี่ตัว ?


43. กองนี้แปลกดีตีไม่ดัง?


44. เกิดมามีตา มีปาก มีหาง หมู่ปลาพึงระวังถูกกินเป็นอาหาร?

45. เกิดมาน่าสงสาร ตาเจ้านั้นมีรอบหัว ?

46. กระโจน โหยก ๆ หัวไม่ตกดิน?

47. กลมดุจรังต่อ เช้าขึ้นมามองไม่เห็น ?

48.เกิดมามีแต่หัว ไม่มีหัวไม่มีแขน ?

49. กดหัวท้องเป่ง?

50. ไก่ตัวขาวจับราวเป็นพรืด?

51. กรุบ ๆ กรับ ๆ ปากเงาวับฉับ ๆ ขาติดตัดฉับ?


52. กลมเหมือนกระบอก ดันออกหัวแดง ดันเข้าเต็มแรงหัวแดงซีดเซียว?

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว