บทที่ 23

ทัศนศาสตร์กายภาพ

23.1   แสงเป็นคลื่นหรืออนุภาค

bullet เรื่องน่าคิด การทดลองที่มุมตึก
bullet เรื่องน่ารู้ จุดของ  Poisson
bullet เรื่องควรรู้  สมบัติโพลาไรเซชั่น "สมบัติของคลื่นตามขวาง"
bullet เรื่องของแสงยังไม่จบ

23.2   การแทรกสอด (interference) (ตอนที่ 1)

23.2.1   ความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้สำหรับเรื่องการแทรกสอด

bullet หลัก  superposition
bullet การพิจารณา "เฟส" คือหลักสำคัญในเรื่องการแทรกสอด

23.2.2   การแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์สองแหล่ง

bullet เงื่อนไขการแทรกสอดแบบหักล้างและเสริมกัน
bullet ตำแหน่งของแถบมืด/สว่างบนฉาก
bullet ระยะห่างระหว่างแถบสว่างคู่ใดๆ
bullet ทำไมต้องนำเลนส์ มาช่วยในการทดลองจริง

23.2.3   ความเข้มของแสงบนฉาก จากการทดลอง  double slit

bullet การแทรกสอด (interference)  ตอนที่ 2

23.2.4   ความสำคัญของแหล่งกำเนิดอาพัน ( Coherent  source)

23.2.5   Young's  Double-slit  Experiment

23.2.6   Fresnel's  biprism

23.2.7   การเปลี่ยนเฟสเนื่องจากการสะท้อน

23.2.8   การแทรกสอดที่เกิดจากกระจกเงาของ Lioyd

23.2.9   การแทรกสอดในฟิล์มบาง

23.3    การเลี้ยวเบน  (diffraction)  ตอนที่ 1

23.3.1   การเลี้ยวเบนฟรอนโฮเฟอร์ที่ช่องแคบเดี่ยว

23.3.2   การคำนวณความเข้มของการเลี้ยวเบนที่เกิดกับช่องแคบเดี่ยว

23.3.3   การคำนวณความเข้มโดยใช้ phasor

bullet การเลี้ยวเบนของช่องแคบเดี่ยว

23.3.4   ผลของการเลี้ยวเบนที่มีต่อการทดลอง  double slit

23.3.5   การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ที่ช่องเปิดกลม

bullet การคำนวณแถบมืดและสว่างของช่องเปิดกลม
bullet Rayleigh's  criterion  (คำจำกัดความของเรย์เลห์)

23.36   เกรติ้งเลี้ยวเบน  (diffraction  Grating)

bullet Multiple  slits  (การแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์หลายแหล่ง)
bullet ความกว้างของแถบสว่างอันแรก
bullet Resoving  power (กำลังแยก)

23.4   โพลาไรเซชั่น  (Polarization)

23.4.1   แสงในธรรมชาติ  (Natural light)

23.4.2   แสงโพลาไรซ์  (Polarized Light)

23.4.3   กฎของมาลุส  (Malus '  Law)

 

  ตัวอย่างการสอนฟิสิกส์ทั่วไปของจุฬาออนไลน์

1. จลศาสตร์    2. พลศาสตร์ของวัตถุ  3. งานและพลังงาน   4.  การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค

5. พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง  6. การแกว่ง 7. คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น

8. เสียง    9. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   10. อุณหพลศาสตร์   

    11. ปรากฎการณ์ขนส่ง  12.  กลศาสตร์ของไหล 

  ตัวอย่างการสอนฟิสิกส์ทั่วไปเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กของจุฬาออนไลน์

13.  ไฟฟ้าสถิต   14. กระแสไฟฟ้าตรง   15. สภาพนำไฟฟ้า   16. แม่เหล็กไฟฟ้า

17. สารแม่เหล็ก  18. ความเหนี่ยวนำ   19. ไฟฟ้ากระแสสลับ   20. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

21. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   22. แสง   23. ทัศนศาสตร์กายภาพ   24.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

25. ฟิสิกส์ควอนตัม   26.  ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์

กลับหน้าสารบัญ Chulaonline

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การสอนฟิสิกส์ของจุฬาออนไลน์