บทที่ 20

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

20.1   หลอดสุญญากาศ

20.1.1   หลอดไดโอดสูญญากาศ

bullet แสดงวงจรไฟฟ้าของหลอดไดโอดมีกระแสแอโนด

20.1.2   หลอดไตรโอดสูญญากาศ

bullet หลอดไตรโอดจริงแบบต่างๆ
bullet ตัวอย่างวงจรที่ให้หลอดไตรโอด

20.2   สารกึ่งตัวนำ  (ตอนที่ 1)

bullet โครงสร้างอะตอมของพื้นผิวโลหะ
bullet Germanium และ  silicon

20.2.1   สารกึ่งตัวนำชนิด  และ ชนิด P

bullet การนำไฟฟ้าในเยอร์มาเนียมชนิด  และ  N

20.2.2   ไดโอดผลึกชนิดหัวต่อ  และ  N

bullet ไดโอดชนิดหัวต่อ  P-N
bullet การจัดไบแอสไดโอด
bullet ทิศทางการไหลของกระแส
bullet ตัวอย่างวงจรใช้งานของไดโอด

20.2   สารกึ่งตัวนำ (ตอนที่ 2 )

20.2.3   ทรานซิสเตอร์ชนิดหัวต่อ

bullet ทรานซิสเตอร์ชนิดหัวต่อ
bullet การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN  และ  PNP

20.3    การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

20.3.1    วงจรเรกติไฟเออร์

  1. เรกติไฟเออร์ครึ่งคลื่น
  2. เรกติไฟเออร์เต็มคลื่น
  3. เรกติไฟเออร์เต็มคลื่นแบบบริดจ์

20.4   การขยายสัญญาณ

20.4.1   การขยายสัญญาณด้วยไดโอดชนิดคาโทดร่วม

20.4.2   การขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์

20.4.3   ความถี่ตอบสนอง

20.5   วงจรอินทิเกรต

bullet การใช้งานไอซี

20.5.1   กระบวนการสร้างตัวไอซี

bullet ขั้นที่ 1  การสร้างชั้นอิพิแทกเชียล
bullet ขั้นที่ 2  การแยกโดยการแพร่
bullet ขั้นที่ 3  การแพร่ส่วนเบส
bullet ขั้นที่ 4  การแพร่ส่วนอิมิตเตอร์
bullet ขั้นที่ 5  การเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยโลหะอลูมิเนียม

  ตัวอย่างการสอนฟิสิกส์ทั่วไปของจุฬาออนไลน์

1. จลศาสตร์    2. พลศาสตร์ของวัตถุ  3. งานและพลังงาน   4.  การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค

5. พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง  6. การแกว่ง 7. คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น

8. เสียง    9. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   10. อุณหพลศาสตร์   

    11. ปรากฎการณ์ขนส่ง  12.  กลศาสตร์ของไหล 

  ตัวอย่างการสอนฟิสิกส์ทั่วไปเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กของจุฬาออนไลน์

13.  ไฟฟ้าสถิต   14. กระแสไฟฟ้าตรง   15. สภาพนำไฟฟ้า   16. แม่เหล็กไฟฟ้า

17. สารแม่เหล็ก  18. ความเหนี่ยวนำ   19. ไฟฟ้ากระแสสลับ   20. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

21. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   22. แสง   23. ทัศนศาสตร์กายภาพ   24.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

25. ฟิสิกส์ควอนตัม   26.  ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์

กลับหน้าสารบัญ Chulaonline

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การสอนฟิสิกส์ของจุฬาออนไลน์