1.  ใช้โต๊ะมวล 260 kg ดึงเปืยนโนมวล 210 kg ด้วยเชือกเบา  ดังรูป  ขณะเริ่มต้นเปืยนโนอยู่สูงจากพื้น  3.1 m      ถ้าโต๊ะเริ่มเลื่อนไปบนพื้นที่มีสัมประสิทธ์แรงเสียดทานจลน์เท่ากับ  0.71  จงหาความเร่งและความเร็วของเปียนโนขณะที่กำลังจะถึงพื้น 

แผนภาพวัตถุอิสระ a) มีแรงที่กระทำกับเปียนโนอยู่  2  แรงคือน้ำหนักกับแรงตึงเชือก   b)  มีแรงที่กระทำกับโต๊ะอยู่  4  แรง คือแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉาก  N     น้ำหนักของโต๊ะ    แรงตึงเชือกและแรงเสียดทานในแนวระดับ

 2  ลูกกุญแจกับความเร่ง

จงหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของรถมวล 1,200 kg ที่กำลังเลี้ยวโค้ง รัศมี 40 m ด้วยความเร็ว 25 km/hr  

(5)

วิธีทำ

25  km/h   =   7   m/s

F   =    mv2/R

     =    1200 x (7)2 / 40    =    1470   N

ทาร์ซานกำลังเจอกับเสือดาว  เจนจะเข้าไปช่วยโดยโหนตัว  ถ้าเจนอยู่ห่างจากทาร์ซานเป็นระยะ  8  เมตร  และเชือกมีความยาว  25  เมตร  เป็นเชือกที่เบาแต่แข็งแรงมาก     ให้ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเธอกับทาร์ซาน    ดังรูป จงหาเวลาที่เธอจะไปถึงทาร์ซานหวานใจของเธอ

วิธีทำ

สายน้ำจากก๊อกน้ำทำไมเรียวลงทุกที

น้ำไหลจากก๊อกทีแรกเป็นสายใหญ่ขนาดก๊อก  พอไหลลงมาก็เรียวลงทุกที  นี่เป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ  สายน้ำรักษาการไหลให้ปริมาตรคงที่ต่อ  1  หน่วยเวลา  ข้างบนท่อสายน้ำมีขนาดใหญ่  ข้างล่างความเร็วเพิ่มขึ้นเพราะแรงดึงดูดของโลก  ดังนั้นระยะวิ่งยาวขึ้น   ขนาดรัศมีของน้ำก็ย่อมเล็กลง

 

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์