จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  อธิบายการเกิดแรงคู่ควบเมื่อขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอยู่ในสนามแม่เหล็กได้  
2. หาค่าของโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้

นำมาจาก  http://www.pitlok.com/magnetic/index.html  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

สารบัญ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล