เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

คำชี้แจงในการใช้บทเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกวิธี

      เพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดอ่านสักนิดเพื่อให้ท่านใช้บทเรียนได้อย่างถูกวิธี และใช้บทเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับตัวท่านเอง ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ควรปรับความละเอียดของจอภาพท่านไปที่ 800 x 600 pixels)

1. เมื่อเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักท่านควรศึกษาคำชี้แจงหรือวิธีใช้งานของบทเรียนก่อน เป็นอันดับแรกสุด เพื่อผลประโยชน์ของตัวของท่านเอง

2. เมื่ออ่านคำชี้แจงแล้วท่านควรเรียนบทเรียนตามลำดับเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกก่อน และเรื่องต่อ ๆ ไปจนเข้าใจ

3. บทเรียนออนไลน์วิชาวัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1. โครงสร้างอะตอม

เรื่องที่ 2. ภาวะการเกิดแรงในอะตอม

เรื่องที่ 3. ลักษณะโครงสร้างอะตอม

เรื่องที่ 4. ระบบผลึก

เรื่องที่ 5. โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช

เรื่องที่ 6. ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน

เรื่องที่ 7. สเปทแลททิช

เรื่องที่ 8. การเกิดเกรน และตกผลึกของโลหะ

 เรื่องที่ 9. สถานะของสะสาร

 เรื่องที่ 10. เป็นบทสรุปท้ายบท (ควรเรียนตามลำดับเรื่อง)

4. เมื่อท่านเรียนจนเข้าใจทั้งหมดแล้วท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ ท้ายการเรียน ซึ่งเป็นแบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (หากยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับเข้าไปศึกษายังเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจ)

5.ในส่วนของกระดาน่าวท่านสามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ และสามารถตอบคำถาม ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยท่านสามารถเขียนข้อเสนอ หรือตอบคำถามผ่านสมุดเยียมชมได้

“เท่านี้ท่านก็สามารถใช้บทเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ ขอให้ท่าน โชคด ีและสนุกกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จากใจผู้สร้าง”

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm