ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

  วิธีการทดลอง
 • สามารถเปลี่ยนความเร็วของเสียงได้จาก แถบเลื่อน speed of sound
 • สามารถเปลี่ยนความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงได้จาก แถบเลื่อน speed of object (จำนวนเท่าของความเร็วเสียง)
 • สามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงได้จาก แถบเลื่อน frequency
 • สามารถเปลี่ยนจำนวนวงกลมของหน้าคลื่นเสียงได้จาก แถบเลื่อน # of ring
 • สามารถวัดความยาวคลื่นได้จากลากไม้บรรทัดไปยังจุดที่ต้องการวัด

 • กลับไปสู่หน้าหลัก
  ดูเว็ปไซต์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

  ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

  ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ


   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต