เรโซแนนซ์(Resonance)


เรโซแนนซ์
คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใส่พลังงานให้กับวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ ถ้าความถี่ของพลังงานที่ให้แก่วัตถุมีความถี่เท่ากับความถี่ของการสั่นตามธรรมชาติของวัตถุนั้น เป็นผลทำให้วัตถุนั้นรับพลังงานรับพลังงานเข้าไปได้ดีที่สุดจึงทำให้วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมปลิจูดที่มากขึ้น การสั่นจะรุนแรงมากขึ้น
ความถี่ธรรมชาติ
คือความถี่ของการสั่นของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรบกวนวัตถุนั้น หรือการให้พลังงานกับวัตถุนั้น ซึ่งพลังงานที่ให้แก่วัตถุจะทำให้วัตถุเกิดการสั่นเราเรียกว่าความถี่ธรรมชาติโดยขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างของวัตถุนั้น ๆ

ตัวอย่างที่ 1: การสั่นของมวลที่ห้อยในแนวดิ่ง

จากรูปมวลผูกเชือกห้อยไว้ในแนวดิ่ง ถ้าเราให้มวลนั้นสั่น เราพบว่ามวลจะสั่นกลับไป-กลับมา แต่ถ้าเราผลักมวลต่อไปเรื่อย ๆ โดยให้จังหวะของการผลักสอดคล้องกับการสั่นของมวลพอดี เราพบว่าเราใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มวลก็จะสั่นแรงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าแรงที่เราให้ไม่สอดคล้องกับการครบรอบของมวล จะทำให้มวลนั้นสั่นด้วยแอมปลิจูดที่เล็กลง ถึงแม้ว่าเราจะให้แรงมากก็ตาม

At the Natural Frequency

เมื่อความถี่ที่ใหเท่ากับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของเพนดูลัม จะพบว่ามวลสั่นด้วยแอมปลิจูดที่โตขึ้น

Above the Natural Frequency

เมื่อความถี่ที่ให้มากกว่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นของเพนดูลัม จะพบว่ามวลสั่นด้วยแอมปลิจูดที่เล็กลง


ตัวอย่างที่ 2: การเรโซแนนซ์ของเสียงในแก้ว

จากรูปเป็นการเกิดเรโซแนนซ์ของเสียงในแก้ว นักร้องเพลงที่มีเสียงสูง ๆ เรียกว่าเสียงโซปราโน จะมีพลังงานของเสียงมากพอที่จะทำให้เกิดเรโซแนนซ์กับการสั่นของลำอากาศภายในแก้วไวน์ จึงทำให้ลำอากาศภายในแก้วไวน์เกิดการสั่นอย่างรุนแรง จนทำให้แก้วไวน์แตกได้


ตัวอย่างที่ 3: การพังของสะพานทาโคมาแรโรว์

สะพานทาโคมาแนโรว์ ในอเมริการ พังทลายลงเนื่องจากลมที่พัดมากระทบกับสะพาน มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของสะพาน จึงทำให้สะพานแกว่งแรงขึ้น จนพังในที่สุด.

gerties.gif (35908 bytes)                                           torsion.gif (38041 bytes)


ตัวอย่างที่ 4:การใช้หลักเรโวแนนซ์สลายนิ่วในไต.

โดดยการใฃ้คลื่นอัลตรซาวด์ ซึ่งมีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของนิ่วในไต เราสามารถทำให้ก้อนนิ่วแตกสลายออกเป็นผงได้

 

 

 กลับสู่เมนูเสียง

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต