หลอดเรโซแนนซ์
แสดงการเกิดคลื่นนิ่งในหลอดเรโซแนนซ์

วิธีการทดลอง

  1. เลือกชนิดของหลอดเรโวแนนซ์ ว่าเป็นปลายปิด (close) หรือปลายเปิด (open)
  2. เลือกหลอดที่ 1 -- 5
  3. กดปุ่ม start เพื่อเริ่มการทดลอง กดปุ่ม stop เพื่อหยุดการเคลื่อนไหว
  4. กดปุ่ม step  เพื่อดูการเคลื่อนไหวในลำดับต่อไป
  5. สามารถเปลี่ยนชนิดของคลื่นเป็นคลื่นตามยาวหรือคลื่นตามขวางได้ จากปุ่ม WaveType.
  6. ตัวหนังสือสีแดงด้านขวามมือของหลอดแสดงฮาโมนิกที่เกิดการเรโซแนนซ์ในหลอด   
    15.gif

กลับไปสู่เมนูเสียง

ขอขอบคุณผู้เขียน    Java applet written by Toshiki KITAMURA
HomePage http://www.bekkoame.or.jp/~kitamula/
e-mail: PDF02120@niftyserve.or.jp

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต