ปรากฎการดอปเปลอร์(Doppler Effect)วิธีการทดลอง
 • 1. ปรับความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง ต้องการให้แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เป็นกี่เท่าของความเร็วเสียง จากการปรับ velocity ratio
 • 2. ปรับจำนวนแนวหน้าคลื่นที่ต้องการให้แสดง จากการปรับปุ่ม Frequency
 • 3. กดปุ่ม start เพื่อเริ่มการทดลอง     stop เพื่อหยุด

  ให้สังเกตความยาวคลื่นด้านหน้าและด้านหลังของแหล่งกำเนิด
  กลับไปสู่หน้าหลัก

  ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

  ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ


   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต