ประเภทของคอมพิวเตอร์

     คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกได้หลายประเภท แล้วแต่จะยึดหลักอะไรในการแบ่ง คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
ที่นำมาพิจารณาในการแบ่งประเภทประกอบด้วย
          1. Word size - Word ในความหมายของคอมพิวเตอร์ก็คือ "คำ" หรือ "ตัวอักษร" อันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่รับ
หรือส่งเข้าสู่ระบบ โดยจะนับเป็นจำนวนครั้งละกี่บิต ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถรับ/ส่งข้อมูล
จำนวนบิตมากกว่าตามไปด้วย เช่น เครื่องที่มี Word ขนาด 32 บิต ย่อมรับ/ส่งข้อมูลได้มากกว่าเครื่อง 16 บิต และเรียก
ขนาดของ Word ว่า 16-bit word หรือ 32-bit word นั่นเอง
            2. Processor speed - หมายถึงความเร็วในการประมวลผลของ Processor ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายหน่วย
                 2.1 MHz ย่อมาจาก Megahertz เป็นหน่วยที่วัดการงานของคอมพิวเตอร์ในอัตรา Million of clock cycle เช่น
ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว 100MHz จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานเศษ 1 ส่วน 100,000,000 วินาที อย่างไรก็ตามเครื่อง
ที่มี Word size ต่างกัน ก็จะมีความเร็วต่างกันไปด้วย เช่น เครื่อง 32-bit 200MHz ทำงานช้ากว่าเครื่อง 64-bit 200MHz
                 2.2 MIPS ย่อมาจาก Million of instructions per second ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดกลางขึ้นไป
                 2.3 FLOPS ย่อมาจาก Floating point operations per second เป็นหน่วยวัดสำหรับ Supercomputer โดยวัดจากงาน
ที่ปฏิบัติ และเน้นงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
            3. RAM - การจำแนกประเภทโดยความจุของ RAM ซึ่งมีหน่วยตั้งแต่ KB (Kilobytes), MB (Megabytes),
GB (Gigabytes) และ TB (Terabytes)
             ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก เครื่องคอมพิวเตอร์มีให้เลือก
ใช้มากมายหลายรูปแบบตามความต้องการ ประเภทของคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

 


จัดทำโดย ครูฉิมพลี วิมลธรรม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล