การเรียนการสอนผ่านเว็บ

เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์


 

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

   ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน แม้จะมีเพียง องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
?ซอฟต์แวร์ (Software)
 
บุคลากร (Peopleware)
 
ข้อมูล (Data)

[ สารบัญ ] [ หน้าหลัก ]

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล