ประวัติคอมพิวเตอร์
   วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เริ่มจากผลการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณมาแต่โบราณเริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณ
เครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว และเบลส ปาสคาล (Blaise Pascal)
นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบมีเฟืองหมุน หลังจากนั้นมีการพัฒนาเครื่องคิดเลขจาก
มือหมุนเป็นระบบไฟฟ้าในเวลาต่อมา

     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2376 นักคณิตศาสต์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชันต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บ
ข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ
หลักการของแบบเบจนี้ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ แบบเบจ จึงได้รับการยกย่อง
เป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

     หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์โดยจัดแบ่ง
คอมพิวเตอร์เป็น 5 ยุค คือ

 


จัดทำโดย ครูฉิมพลี วิมลธรรม

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล