อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หน้าแรก              

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
  การต่อตัวต้านทาน
  การต่อตัวเก็บประจุ
  การต่อไดโอด
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  ออดไฟฟ้า
  ไฟกะพริบ
 แบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรา

    วงจรอิเล็กทรอนิกส์

     
 


ความรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่นีกเรียนเคยได้ศึกษามาแล้วนั้น  สามารถนำมาต่อวงจรเป็นเครื่องใช้
อย่างง่ายๆได้  เช่น  ออดไฟฟ้า  ไฟกะพิบ  เป็นต้น  ซึ่งสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ได้มากมาย


     
 


Electronic Basic
Design for 1024x768 pixels
 

หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื้อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Web page By : Team Rittiya
Design : b-november@hotmail.com  ,  Content : hotkid_1992@hotmail.com
Rittiyawannalai School
 
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล